Как достать мешок из пылесоса филипс

Philips FC 9064 – страница 5

golit în mod repetat. Puteţi folosi sacul reutilizabil pentr u pr af în locul sacilor de unică folosinţă.

P entr u scoaterea şi introducerea sacului reutilizabil pentru pr af este sucient să ur maţi instr ucţiunile

din secţiunea ‘Înlocuirea sacului de unică folosinţă pentr u pr af ’.

P entr u a goli sacul reutilizabil:

1 T rageţi în lateral clema de pe fundul sacului.

2 Scuturaţi conţinutul în coşul de gunoi.

3 Închideţi sacul, culisând la loc clema pe fundul sacului.

Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză înainte de a curăţa sau înlocui ltr ele .

De ecare dată când înlocuiţi sacul de praf, curăţaţi şi ltr ul permanent de protecţie a motor ului.

1 Scoateţi suportul pentru sac împreună cu sacul (g. 28).

2 Scoateţi din aparat suportul ltrului de protecţie a motorului. Scoateţi ltrul din

3 Scuturaţi ltrul deasupra unui coş de gunoi, pentru a-l curăţa.

4 Plasaţi ltrul curăţat înapoi în suport. Potriviţi cele două caneluri ale suportului pentru ltru

în spatele muchiei din partea de jos a acestuia, pentru a vă asigura că par tea superioară este

aşezată corespunzător . Apăsaţi suportul pentru ltru (‘clic’) (g. 33).

5 Plasaţi suportul pentru sac şi sacul înapoi în aparat.

Filtr ul Super Clean Air din par tea poster ioară a apar atului conţine bre încărcate electrostatic .

Aceste bre ltrează o mare par te dintre par ticulele existente în aer ul eliminat.

Înlocuiţi ltr ul Super Clean Air la ecare şase luni. Filtr ul n u poate  spălat.

1 Deschideţi grilajul ltrului (g. 34).

2 Scoateţi ltrul vechi (g. 35).

3 Introduceţi noul ltru în a parat.

4 Închideţi grilajul (clic) (g. 36).

Acest aparat este echipat e cu ltr u Super Clean Air HEP A 12, e cu ltr u Ultr a Clean Air HEP A

13. Aceste ltre sunt poziţionate în par tea poster ioară a aparatului şi pot reţine 99,5% şi respectiv

99,95% din par ticulele de până la 0,0003 mm din aer ul evacuat. Acestea nu includ numai praful

obişnuit din casă, ci şi par aziţii microscopici dăunător i, cum sunt acarienii şi excrementele acestor a,

care se numără printre cele mai frecvente cauze ale alergiilor respir atorii.

Notă: Pentru a asigur a o retenţie optimă a prafului şi perf ormanţa aspiratorului, înlocuiţi întotdeauna

ltrul HEP A cu modelul corect al unui ltru original Philips (consultaţi capitolul ‘Comandarea accesoriilor’).

Înlocuiţi ltr ul Super Clean Air HEP A 12 la ecare şase luni. Filtr ul nu poate  spălat.

1 Deschideţi grilajul ltrului (g. 34).

2 Scoateţi ltrul vechi (g. 35).

3 Introduceţi noul ltru în a parat.

4 Închideţi grilajul şi împingeţi colţurile până le xaţi corect (g. 36).

Curăţaţi ltr ul Ultr a Clean Air HEP A 13 lavabil la ecare 6 luni. Puteţi curăţa ltr ul Ultr a Clean Air

HEP A 13 lavabil de maxim 4 ori. Înlocuiţi ltr ul după ce a fost curăţat de 4 or i.

1 Deschideţi grilajul ltrului (g. 34).

2 Scoateţi ltrul HEP A 13 la vabil (g. 35).

3 Spălaţi suprafaţa cutată a ltrului HEP A 13 sub un robinet cu a pă caldă cu presiune r edusă.

— Ţineţi ltr ul cu supr afaţa cutată în sus astfel încât apa să curgă par alel cu cutele . Ţineţi ltr ul

într -un unghi din care apa să poată spăla murdăria dintre cute (g. 37).

— Întoarceţi ltr ul cu 180° şi lăsaţi apa să cur gă peste cute în direcţie opusă (g. 38).

— Continuaţi acest proces până ce ltr ul este curat.

Nu curăţaţi niciodată ltrul la vabil cu o perie (g. 39).

Notă: Curăţarea nu readuce culoarea originală a ltrului, dar îi reface puterea de ltr are.

4 Scuturaţi cu grijă apa de pe suprafaţa ltrului. Lăsaţi ltrul să se usuce cel puţin 2 ore înainte

de a-l pune înapoi în aspirator .

5 Puneţi ltrul înapoi în aparat. Închideţi grilajul ltrului şi apăsaţi colţurile de jos până se

Dacă av eţi probleme la obţinerea sacilor de praf, ltrelor sau a altor accesor ii pentr u acest apar at, vă

r ugăm să contactaţi Centr ul de asistenţă pentr u clienţi Philips din ţar a dvs. sau să consultaţi broşur a

de garanţie inter naţională.

— Sacii din material sintetic Philips Classic s-bag ` sunt disponibili sub număr ul de cod FC8021.

— Sacii din material sintetic cu ltr are înaltă Philips Clinic s-bag ` sunt disponibili sub număr ul de

— Sacii din material sintetic Philips Anti-odour S-bag ` sunt disponibili sub număr ul de cod

— Filtrele Super Clean Air sunt disponibile sub număr ul de cod FC8030.

— Filtrele Super Clean Air HEP A 12 nelavabile sunt disponibile sub n umăr ul de cod FC8031.

— Filtrele Ultra Clean Air HEP A 13 la vabile sunt disponibile sub număr ul de cod FC8038.

— Seturile de înlocuire cu 4 pachete de gr anule parfumate au număr ul de cod FC8025.

— Nu ar uncaţi apar atul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare , ci predaţi-l

la un punct de colectare autorizat pentr u reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului

înconjurător (g. 40).

Dacă av eţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul W eb Philips la adresa www .

philips.com sau contactaţi centr ul Philips de asistenţă pentr u clienţi din ţar a dumneav oastră (găsiţi

număr ul de telefon în garanţia inter naţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există un astf el de

centr u, deplasaţi-vă la fur nizorul dumneavoastră Philips local.

Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu

reuşiţi să rezolvaţi prob lema folosind informaţiile de mai jos, contactaţi centr ul de asistenţă pentr u

clienţi din ţara dvs.

1 Puterea de aspirar e nu este sucient de mare.

A V er icaţi dacă sacul de praf este plin.

Dacă este necesar , înlocuiţi sacul de unică folosinţă sau goliţi sacul reutilizabil pentr u pr af (numai

B V ericaţi dacă trebuie să curăţaţi sau să înlocuiţi ltrele .

Dacă este necesar , curăţaţi sau înlocuiţi ltrele .

C V ericaţi dacă butonul pentr u puterea de aspir are este pe poziţia maximă.

D V er icaţi dacă este blocat capul de aspirare , tija sau fur tunul.

— P entr u a îndepăr ta b locajul, deconectaţi componenta înfundată şi xaţi-o (pe cât posibil) invers.

P or niţi aspir ator ul astfel încât blocajul să e forţat în direcţia opusă (g. 41).

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой

компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www .philips.com/welcome .

 Картридж системы ароматизации воздуха Active Fragr ance

 Регулятор силы всасывания

 Кнопка для сматывания шнура

 Индикатор заполнения мешка для пыли

 Отверстие для подсоединения шланга

 Кнопка открывания пылезащитной крышки

 Держатель фильтра защиты электродвигателя

 Съёмная узкая щетка (только в некоторых странах)

 Мешок для пыли многократного использования (только в некоторых странах)

 Держатель мешка для пыли

 Синтетический мешок для пыли

 Держатель для насадок (только у некоторых моделей)

 Маленькая щетка (только у некоторых моделей)

 Пружинная фиксирующая кнопка

 Шланг с рукояткой

 Кулисный переключатель режима чистки ковра/твердого пола

 Насадка T r i-Active (только у некоторых моделей)

 Кулисный переключатель режима чистки ковра/твердого пола

 Крепление для хранения насадок

 Зажим для насадок (только у некоторых моделей)

 Решетка фильтра (открытая)

 Вилка сетевого шнура

 Ячейка для закрепления трубки

 Фильтр Super Clean Air HEP A 12/фильтр Ultr a Clean Air HEP A 13

 Отделения для хранения

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством

и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

— Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости. Запрещается применять

пылесос для уборки огнеопасных веществ, а также неостывшего пепла.

— Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение

соответствует напряжению местной электросети.

— Запрещено пользоваться электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам

— В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить

безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном

— Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с

ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или

физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме

как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

— Не позволяйте детям играть с прибором.

— Не прикладывайте шланг, трубку или насадки, подсоединенные к включенному пылесосу, к

глазам, ушам или ко рту.

— При уборке пылесосом пепла, мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных

веществ поры мешка для пыли могут засориться. В результате индикатор заполнения

покажет, что мешок заполнен. Замените использованный мешок или очистите мешок для

пыли многократного использования, даже если он еще не полон (См. главу “Замена/

очистка мешка для пыли”).

— Запрещается пользоваться пылесосом без фильтра защиты двигателя. Это может

привести к повреждению двигателя и сокращению срока службы прибора.

— Используйте только мешки Philips s-bag ` из синтетических материалов или мешки для

пыли многократного использования, входящие в комплект поставки (поставляется только

в некоторых странах).

— Прозрачный дисплей изготовлен из поликарбоната, пригодного для вторичной

— Уровень шума: Lc = 77 дБ (A)

Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей

(ЭМП). В соответствии с современными научными данными при правильном обращении

согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение прибора

1 Чтобы подсоединить шланг, плотно вставьте его в корпус пылесоса (должен

прозвучать щелчок) (Рис. 2).

2 Для отключения шланга нажмите на кнопки (1) и извлеките шланг из прибора

1 Для соединения секций трубки друг с другом и с рукояткой шланга нажмите

пружинную фиксирующую кнопку. Затем вставьте секцию при помощи фиксирующей

кнопки в секцию с отверстием и вставьте пружинную фиксирующую кнопку в

отверстие (должен прозвучать щелчок) (Рис. 4).

2 Для отсоединения трубки от рукоятки нажмите на пружинную фиксирующую кнопку и

выньте рукоятку из трубки.

Примечание. Подсоединяйте и отсоединяйте насадки аналогичным образом.

1 Отрегулируйте длину трубки, сделав ее наиболее удобной для уборки

пылесосом (Рис. 5).

Насадка T r i-Active — это универсальная насадка для чистки ковров и твердых полов.

— Боковые щетки захватывают больше пыли и грязи рядом с краями насадки и позволяют

лучше очищать поверхность вдоль предметов мебели и других препятствий (Рис. 6).

— Отверстие в передней части насадки позволяет осуществлять всасывание крупного

1 Для включения режима чистки твердого пола нажмите ногой на кулисный

переключатель на насадке (Рис. 8).

, Выдвинется узкая щетка из корпуса насадки для чистки твердых полов. Одновременно

приподнимется колесико, что предотвратит нанесение царапин и повысит

2 При чистке ковровых покрытий нажмите ногой соответствующий качающийся

переключатель (Рис. 9).

, Узкая щетка втянется в корпус насадки, и колесико автоматически опустится.

Комбинированная насадка может использоваться для уборки как ковров, так и твёрдых полов.

1 Для включения режима чистки твердого пола нажмите ногой на кулисный

переключатель на насадке (Рис. 10).

, Узкая щетка для чистки твердого пола выдвинется из корпуса насадки.

2 При чистке ковровых покрытий нажмите ногой соответствующий качающийся

переключатель (Рис. 11).

, Узкая щетка втянется в корпус насадки.

1 Подсоедините щелевую насадку (1), маленькую насадку (2) или маленькую щётку

(3) (только у некоторых моделей) непосредственно к рукоятке или к трубке (Рис. 12).

1 Закрепите щелевую насадку и маленькую насадку в зажиме.

2 Закрепите зажим для насадок на трубке (Рис. 13).

1 Закрепите держатель для насадок на рукоятке (Рис. 14).

2 Закрепите две насадки в держателе для насадок:

— Щелевая насадка и маленькая насадка (Рис. 15).

Примечание. Убедитесь, что всасывающее отверстие маленькой насадки направлено в

противоположную держателю сторону.

— Щелевая насадка и маленькая щетка (Рис. 16).

Примечание. Убедитесь, что всасывающее отверстие маленькой щетки направлено к

1 Вытяните сетевой шнур из пылесоса и вставьте сетевую вилку в розетку электросети

2 Включите прибор, нажав ногой кнопку включения/выключения на верхней

3 В процессе уборки силу всасывания можно регулировать с помощью кнопки,

расположенной на верхней части прибора (Рис. 18).

— Для уборки очень грязных ковров и твердых полов устанавливайте максимальное

значение мощности всасывания.

— Для очистки занавесок, скатертей и т.д. устанавливайте минимальное значение мощности

4 При необходимости ненадолго прервать уборку вставьте ребро насадки в специальную

ячейку, установив трубку в удобное положение (Рис. 19).

Ароматизирующие гранулы были специально разработаны для использования в пылесосах

Philips. Используйте в пылесосе только гранулы Philips s-fresh ` .

Если пылесос оснащен системой ароматизации воздуха Active Fragrance Contr ol, пылесос

должен находится в недоступном для детей месте, как во время, так и после его

использования. Если в доме есть маленькие дети, храните пылесос в закрывающемся шкафу.

Ароматизирующие гранулы несъедобны.

При попадании в глаза следует немедленно промыть глаза водой.

1 Возьмите картридж за края большим и указательным пальцами. Нажмите на диск (1) и

выньте картридж из держателя (2) (Рис. 20).

2 Для снятия крышки картриджа нажмите на отмеченные точки (1) и потяните крышку

3 Откройте в пакете небольшое, расположенное вверху отверстие.

4 Заполните картридж содержимым одного пакета ароматизирующих гранул.

5 Установите крышку на картридж и закройте её (должен прозвучать щелчок).

6 Вставьте картридж обратно в держатель (должен прозвучать щелчок). Картридж может

быть помещен только в одном положении (Рис. 22).

Замените гранулы, если запах больше не чувствуется.

— Можно установить степень ароматизации, повернув картридж вперед (максимальный

уровень ароматизации) или назад (минимальный уровень ароматизации) (Рис. 23).

— При хранении пылесоса или в том случае, если ароматизация нежелательна, закройте

картридж, повернув его назад так, чтобы отверстия не были видны.

1 Выключите прибор и отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

2 Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите на кнопку сматывания шнура (Рис. 24).

3 Установите пылесос в вертикальное положение. Для закрепления насадки на приборе

вставьте ребро насадки в паз (Рис. 25).

4 Всегда храните насадку T ri-Active установленной в положение “чистка ковра”. Также

следите, чтобы боковые щетки не были согнуты (Рис. 8).

Всегда отключайте прибор от розетки электросети перед заменой использованного мешка

для пыли или очисткой мешка для пыли многократного использования.

— Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора

заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не используется для уборки

1 Чтобы открыть крышку, потяните ее вверх (Рис. 27).

2 Выдвиньте держатель мешка для пыли из прибора, приподняв его (Рис. 28).

Доставая мешок из пылесоса, держите его вертикально.

3 Чтобы извлечь заполненный мешок для пыли из держателя, потяните за картонный

, При этом мешок для пыли автоматически закрывается.

4 Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно

глубже в два желобка держателя. (Рис. 30)

5 Вставьте держатель мешка для пыли в пылесос (Рис. 31).

Примечание. Если мешок для пыли не установлен, закрыть крышку пылесоса нельзя.

В некоторых странах в комплект поставки пылесоса входит мешок для пыли многократного

использования. Такой мешок можно использовать и очищать многократно. Можно

использовать мешок для пыли многократного использования вместо стандартного

Для удаления и установки мешка для пыли многократного использования следуйте

инструкциям в разделе “Замена одноразового мешка для пыли”.

Очистка мешка для пыли многократного использования.

1 Сдвиньте фиксатор в сторону, чтобы снять его с мешка для пыли.

2 Вытряхните содержимое в мусорное ведро.

3 Чтобы закрыть мешок для пыли, снова надвиньте фиксатор на нижнюю кромку мешка.

Перед очисткой или заменой фильтров отключите прибор от розетки электросети.

Каждый раз при замене мешка для пыли очищайте стационарный фильтр защиты

1 Выньте из пылесоса держатель мешка для пыли вместе с мешком (Рис. 28).

2 Вытащите фильтр защиты электродвигателя из прибора. Вытащите фильтр из

держателя. (Рис. 32)

3 Потрясите фильтр над мусорным мешком для очистки.

4 Установите чистый фильтр в держатель фильтра. Поместите обе проушины держателя

фильтра за выступ, расположенный в основании, для правильной установки верхней

стороны держателя фильтра. Затем прижав, вставьте держатель фильтра на место

(должен прозвучать щелчок) (Рис. 33).

5 Снова установите держатель мешка для пыли вместе с мешком в пылесос.

Фильтр Super Clean Air , расположенный в задней части прибора, имеет волокна с

электростатическим зарядом. Эти волокна улавливают большую часть самых мелких частиц из

Заменяйте фильтр Super Clean Air каждые шесть месяцев. Этот фильтр не является

1 Откройте решетку фильтра (Рис. 34).

2 Удалите старый фильтр (Рис. 35).

3 Установите в прибор новый фильтр.

4 Закройте решетку фильтра (должен прозвучать щелчок) (Рис. 36).

Данный прибор оснащен либо фильтром Super Clean Air HEP A 12 или фильтром Ultra Clean

Air HEP A 13. Эти фильтры расположены в задней части пылесоса. Они способны улавливать

из выходящего воздуха соответственно до 99,5 % или 99,9 % частиц пыли размером до

0,0003 мм. Это не только обычная домашняя пыль, но и вредные микроскопические

насекомые, такие как домашние пылевые клещи и их экскременты, которые могут являться

причиной аллергических реакций дыхательных путей.

Примечание. Для обеспечения оптимального удержания пыли и работы пылесоса, всегда

заменяйте фильтр HEP A оригинальным фильтром Philips необходимого типа (см. главу “Заказ

Заменяйте фильтр Super Clean Air HEP A 12 каждые шесть месяцев. Этот фильтр не является

1 Откройте решетку фильтра (Рис. 34).

2 Удалите старый фильтр (Рис. 35).

3 Установите в прибор новый фильтр.

4 Закройте решетку фильтра и прижмите ее нижние углы (Рис. 36).

Очищайте моющийся фильтр Ultra Clean Air HEP A 13 каждые шесть месяцев. Очищать

моющийся фильтр Super Clean Air HEP A 13 можно не более четырех раз. Замените фильтр

после четырех очисток.

1 Откройте решетку фильтра (Рис. 34).

2 Достаньте моющийся фильтр HEP A 13 (Рис. 35).

3 Сполосните гофрированную сторону фильтра HEP A 13 под слабой струей горячей

— Держите фильтр гофрированной стороной вверх, так чтобы струя воды была параллельна

складкам. Держите фильтр под таким углом, чтобы вода вымывала грязь из

— Поверните фильтр на 180°, так чтобы вода текла по складкам в противоположном

направлении (Рис. 38).

— Продолжайте этот процесс до полной очистки фильтра.

Не чистите моющийся фильтр щеткой (Рис. 39).

Примечание. Очистка не возвращает фильтру первоначальный цвет, но возвращает мощность

4 Аккуратно стряхните воду с поверхности фильтра. Сушите фильтр не менее двух часов

перед повторной установкой в пылесос.

5 Поместите фильтр в пылесос. Закройте решетку фильтра и прижмите ее нижние углы

до полной установки (Рис. 36).

Если вы столкнулись с трудностями при приобретении мешков для пыли, фильтров или других

принадлежностей для данного прибора, обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей

стране или внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном.

— Мешки для пыли из синтетических материалов Philips Classic s-bag ` можно заказать по

каталогу под номером FC8021.

— Мешки для пыли высокой фильтрации из синтетических материалов Philips Clinic s-bag `

можно заказать по каталогу под номером FC8022.

— Синтетические мешки для пыли, поглощающие запах, Philips Anti-odour s-bag ` имеют

номер по каталогу FC8023.

— В продаже имеются фильтры Super Clean Air , номер по каталогу FC8030.

— Немоющиеся фильтры Super Clean Air HEP A 12 имеются в продаже под номером по

— Немоющиеся фильтры Super Clean Air HEP A 13 имеются в продаже под номером по

— В продаже имеются наборы из 4 упаковок ароматизирующих гранул, номер по каталогу

— После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы

поможете защитить окружающую среду (Рис. 40).

Для получения дополнительной информации или обслуживания или в случае возникновения

проблем посетите веб-сайт Philips www .philips.com или обратитесь в центр поддержки

потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).

Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую

Данная глава посвящена наиболее общим вопросам по использованию прибора. Если

самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр

поддержки потребителей в вашей стране.

1 Мощность всасывания недостаточна.

A Проверьте, не заполнен ли мешок для пыли.

При необходимости замените использованный мешок для пыли или очистите мешок для

пыли многократного использования (только в некоторых странах).

B Проверьте, не требуют ли фильтры очистки или замены.

При необходимости очистите или замените фильтры.

C Убедитесь в том, что регулятор силы всасывания установлен на максимальную силу

D Проверьте, не засорились ли насадка, удлинительная трубка или шланг.

— Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно

плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продува засоренной детали в

обратном направлении (Рис. 41).

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky

výhody zákazníckej podpor y spoločnosti Philips, zaregistr ujte sv oj výrobok na adrese www .philips.

 Patróna Active Fragr ance

 Gombík sacieho výkonu

 Tlačidlo navíjania káb la

 Indikátor plného vrecka na prach

 Otvor na pripojenie hadice

 Uško na uvoľnenie protiprachového kr ytu

 Nosič ochranného ltr a motor a

 Predná r ukoväť

 Odnímateľný pásik (len určité krajiny)

 Vrecko na prach na opakované použitie (len určité krajiny)

 Nosič vrecka na prach

 Syntetické vrecko na prach

 Nosič príslušenstva (len určité modely)

 Štrbinový násta vec

 Malá kefka (len určité modely)

 Odpr užený uzamykací gombík

 Hadica s r ukoväťou

 Kolísko vý prepínač na nastavenie pre k oberec/pevnú podlahu

 Nástav ec T r i-Active (len niektoré modely)

 Kolísko vý prepínač na nastavenie pre k oberec/pevnú podlahu

 Výstupok na odkladanie/uloženie

 Spona na uchytenie príslušenstva (len niektoré modely)

 T eleskopická tr ubica

 Mriežka ltr a (otvorená)

 Drážka na odkladanie

 Filter Super Clean Air HEP A 12/lter Ultr a Clean Air HEP A 13

 Drážka na uloženie

 Štítok s označením modelu

Pred použitím zariadenia si pozor ne prečítajte tento návod na použitie a uscho vajte si ho na použitie

— Nikdy nevysávajte vodu ani iné kvapalin y . Nikdy nevysávajte horľa vý mater iál ani popol, kým

— Pred pripojením zar iadenia skontrolujte , či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím

— Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie , nepoužívajte ho.

— P oškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine per sonál spoločnosti Philips, ser visné stredisko

autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalikáciou, aby nedošlo

k nebezpečnej situácii.

— Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými

alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatk om skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba

zodpo vedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

— Deti musia b yť pod dozorom, aby sa nehrali so zar iadením.

— Ak je hadica, tr ubica alebo iné príslušenstvo pripojené ku vysávaču a vysávač je zapnutý, nikdy

týmto príslušenstvom nemier te do očí alebo uší, ani ich nevkladajte do úst.

— Keď použijete vysávač na vysávanie popola, jemného piesku, vápna, cementu a podobných látok,

pór y vrecka na prach sa zanesú. Indikátor plného vrecka na pr ach signalizuje , že vrecko na pr ach

je plné. Vymeňte jednor azo vé vrecko na prach alebo vyprázdnite vrecko na opakované použitie

aj v prípade , ak nie je ešte celkom plné (pozr ite si kapitolu „Výmena/vyprázdnenie vrecka na

— Vysávač nikdy nepoužívajte bez ochranného ltr a motor a. Mohli by ste tým poškodiť motor a

skrátiť životnosť spotrebiča.

— P oužívajte iba syntetické vrecká na pr ach Philips s-bag ` alebo dodané vrecko na prach na

opako vané použitie (len niektoré kr ajiny).

— Priehľadný panel displeja je vyrobený z recyklovateľného polykarbonátu (>PC<).

— Deklarovaná hodnota emisie hluku je 77 dB(A), čo predstavuje hladin u A akustického výkonu

vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW .

T ento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak

budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho

použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych v edeckých poznatkov .

1 Hadicu pripojte do zariadenia pevným zasunutím (budete počuť „klikn utie“) (Obr . 2).

2 Hadicu odpojíte tak, že stlačíte gombíky (1) a vytiahnete ju z vysávača (2) (Obr . 3).

1 Ak chcete k sebe pripojiť časti trubice a trubicu k ruko väti hadice , stlačte odpružený

uzam ykací gombík. Potom zasuňte časť s uzam ykacím gombíkom do časti s otv orom, pričom

musí gombík zask očiť do otvoru (budete počuť „kliknutie“) (Obr . 4).

2 T rubicu od ruk oväte odpojíte tak, že stlačíte uzam ykací gombík a ruk oväť vytiahnete z

Poznámka: Ro vnaký postup použite aj na pr ipojenie a odpojenie príslušenstva.

1 Dĺžku rúr y prispôsobte tak, aby sa Vám vysávalo čo najpohodlnejšie (Obr . 5).

Nástav ec T r i-Active je viacúčelový násta vec určený na čistenie koberco v a pevných podláh.

— Bočné kefy zachytia viac prachu a nečistoty po bokoch násta vca a umožňujú lepšie čistenie

priestor u okolo náb ytku a iných prekážok (Obr . 6).

— Otvor v prednej časti násta vca umožňuje vysávanie väčších nečistôt (Obr . 7).

1 Ak chcete čistiť tvrdé podlah y , nohou zatlačte na kolísk ový prepínač na vr chnej časti

násta vca (Obr . 8).

, Z násta vca sa vysunie lišta s kef ou určená na čistenie tvrdých podláh. Súčasne sa zdvihne

k oliesko , aby sa predišlo poškriabaniu podlah y a zvýšila sa manévrovateľnosť.

2 Ak chcete čistiť kober ce , znovu stlačte kolísk ový pr epínač (Obr . 9).

, Lišta s k efou sa zasunie do násta vca a automaticky sa vysunie koliesk o .

Kombinovanú hubicu môžete používať na čistenie k obercov ako aj pevných podláh.

1 Ak chcete čistiť pevné podlah y , nohou zatlačte na kolísk ový prepínač na vr chnej časti

, Z hubice sa vysunie lišta s k efou na čistenie pevných podláh.

2 Ak chcete čistiť kober ce , znovu stlačte kolísk ový pr epínač (Obr . 11).

, Lišta s k efou sa zasunie do hubice.

1 Štrbinový násta vec (1), malú hubicu (2) alebo malú k efu (3) (len niektoré modely) pripevnite

priamo na ruk oväť alebo na trubicu (Obr . 12).

1 Štrbinový násta vec a malú hubicu zasuňte do spon y .

2 Sponu na uch ytenie príslušenstva nasaďte na trubicu (Obr . 13).

1 Nosič príslušenstva nasaďte na ruko väť (Obr . 14).

2 Do nosiča uch yťte 2 kusy príslušenstva:

— Štrbinový násta vec a malá hubica (Obr . 15).

Poznámka: Uistite sa, že sací otvor malej hubice je otočený smerom od nosiča.

— Štrbinový násta vec a malá kefka (Obr . 16).

Poznámka: Uistite sa, že sací otvor malej k efky je otočený smerom k nosiču.

1 Z vysávača vytiahnite zvinutý kábel a zapojte ho do siete.

2 Zariadenie zapnite pomocou noh y stlačením vypínača na vrchnej časti zariadenia (Obr . 17).

3 Pomocou g ombíka na vrchnej strane zariadenia môžete nasta viť sací výk on vysávača aj počas

vysávania (Obr . 18).

— Maximálny sací výkon nasta vte , keď vysávate veľmi znečistené koberce a pevnú podlahu.

— Minimálny sací výkon nasta vte pr i vysávaní záclon, obr usov a pod.

4 Ak chcete vysávanie na chvíľu prerušiť, zasuňte lištu na násta vci do drážky na odkladanie, aby

ste trubicu odložili vo vhodnej polohe (Obr . 19)

V onné gr anule boli špeciálne vyvinuté na použitie v o vysávači značky Philips. V onné gr anule Philips

s-fresh ` používajte výlučne vo vašom vysávači značky Philips.

Ak je vysávač vyba vený osviežovačom vzduchu Activ e Fragrance Control, musí byť počas

vysávania aj po vysávaní mimo dosahu detí. Ak máte malé deti, vysávač odkladajte do

uzam ykateľnej skrine .

Granule nie sú jedlé.

V prípade, že sa dostanú do styku s očami, vypláchnite ich veľkým množstv om vody .

1 Položte palec a ukazo vák na kraje patróny . Zatlačte na disk (1) a vyberte patrónu z nosiča

2 Uzáver patrón y oddelíte tak, že zatlačíte na malé tlačné body (1) a uzáver potom vyberiete

potiahnutím nahor (2) (Obr . 21).

3 Balenie granúl otvorte v hornej časti, kde je malý otvor .

4 Patrónu naplňte jedným celým balením v onných granúl.

5 Patrónu zatvoríte tak, že na ňu nasadíte uzáver (budete počuť kliknutie).

6 Patrónu vráťte späť do nosiča (budete počuť kliknutie). Do nosiča ju môžete vložiť len

jedným spôsobom (Obr . 22).

Granule nahr aďte , keď sa z patróny prestane uv oľňovať vôňa.

— Množstvo uv oľňovanej vonnej látky môžete nasta viť posunutím patróny dopredu (maximálna

intenzita) alebo dozadu (minimálna intenzita) (Obr . 23).

— Keď vysávač odkladáte alebo ak nechcete, aby sa uvoľňo vala vôňa, uzatvor te patrónu tak, že ju

otočíte dozadu, aby nebolo vidno jej otvor y .

1 Vypnite zariadenie a odpojte sieťovú zástrčku zo siete.

2 Stlačte tlačidlo na víjania kábla, aby sa navin ul sieťový kábel (Obr . 24).

3 Zariadenie posta vte do vzpriamenej polohy . Ak chcete nástav ec pripojiť k zariadeniu, zasuňte

lištu na násta vci do drážky na uloženie (Obr . 25).

4 K eď zariadenie odkladáte , nástav ec T ri-Active prepnite do poloh y určenej na vysávanie

k obercov , aby sa nepoohýbali bočné k efy (Obr . 8).

Pred výmenou jednorazo vého vrecka na prach alebo vyprázdnením vrecka na prach na

opak ované použitie musí byť zariadenie vždy odpojené zo siete.

— Vrecko na prach vymeňte hneď, ako indikátor označujúci, že je plné, tr vale zmení farbu, t.j. aj

vtedy , keď hubica nie je položená na podlahe (Obr . 26).

1 Kr yt potiahnite nahor , aby ste ho otvorili (Obr . 27).

2 Nosič ltra vyberte z vysávača (Obr . 28).

Uistite sa, že vreck o na prach pri vyberaní zo zariadenia držíte vo vzpriamenej polohe.

3 Potiahnite za kartónové ušk o, čím z nosiča vyberiete plné vr ecko na prach (Obr . 29).

, K eď tak urobíte, vreck o na prach sa automaticky uzatvorí.

4 Kartón nového vrecka na prach zasuňte čo najhlbšie do drážok nosiča. (Obr . 30)

5 Nosič vrecka na prach vložte späť do vysávača (Obr . 31).

Poznámka: Ak do zar iadenia nie je vložené žiadne vrecko na pr ac h, nie je možné zatvor iť kr yt.

V niektorých krajinách sa s týmto zar iadením dodáva aj vrecko na prach na opakované použitie,

ktoré je možné opako vane používať a vyprázdňovať. Vrecko na prach na opakované použitie je

možné používať namiesto jednorazových vreciek na prach.

P ostup pr i vyber aní a vkladaní vrecka na opakované použitie je ro vnaký ako postup opísaný v

kapitole „Výmena jednorazového vrecka na prach“.

Vyprázdnenie vrecka na opako vané použitie:

1 Svorku posuňte smer om od vrecka na prach.

2 Obsah vrecka vytraste do k oša na odpadky .

3 Aby ste vreck o na prach zatvorili, zasuňte svorku späť na jeho spodnú hranu.

Pred čistením alebo výmenou ltr ov zariadenie vždy odpojte zo siete.

P er manentný ochr anný lter motor a očistite pri každej výmene vrecka na pr ach.

1 Nosič vrecka na prach vyberte spolu s vreck om (Obr . 28).

2 Nosič ochranného ltra motora vyberte zo zariadenia. Filter vyberte z nosiča. (Obr . 32)

3 Potraste ltr om nad smetným k ošom, a tak ho vyčistite .

4 Čistý lter vložte späť do nosiča ltra. Dva výstupky nosiča ltra zasuňte za hrany v dolnej

časti, aby nosič aj hore za padol na svoje miesto . Potom nosič ltra zatlačte do správnej poloh y

(budete počuť „kliknutie“) (Obr . 33).

5 Nosič vrecka na prach spolu s vr eckom na prach vložte späť do zariadenia.

Filter Super Clean Air v zadnej časti zar iadenia má elektrostaticky nabité vlákna. Tieto vlákna ltr ujú

veľkú časť menších čiastočiek z vyfuko vaného vzduchu.

Filter Super Clean Air vymieňajte každých 6 mesiacov . T ento lter sa nesmie umývať.

1 Otvorte mriežku ltra (Obr . 34).

2 Vytiahnite starý lter (Obr . 35).

3 Do zariadenia vložte nový lter .

4 Uzatvorte mriežku ltra (budete počuť kliknutie) (Obr . 36).

T oto zar iadenie je vybav ené buď ltrom Super Clean Air HEP A 12, alebo ltrom Ultra Clean Air

HEP A 13. Tieto ltre sa nachádzajú v zadnej časti zariadenia a sú schopné z prúdu vychádzajúceho

vzduchu zachytiť 99,5 % až 99,95 % všetkých drobných čiastočiek väčších ak o 0,0003 mm. Medzi

tieto čiastočky nepatria len bežné domáce nečistoty , ale aj škodlivé mikroskopické organizmy , ako

napr . roztoče a ich výkaly , ktoré sú známou príčinou aler gií dýchacích ciest.

Poznámka: Aby bolo zaručené optimálne zachytávanie prachu a výkon vysávača, musíte lter HEP A vždy

vymeniť za originálny lter značky Philips správneho typu (pozrite si kapitolu „Objednávanie

Filter Super Clean Air HEP A 12 vymieňajte každých 6 mesiacov . T ento lter sa nesmie umývať.

1 Otvorte mriežku ltra (Obr . 34).

2 Vytiahnite starý lter (Obr . 35).

3 Do zariadenia vložte nový lter .

4 Zatvorte mriežku ltra a zatlačte jej spodnú hranu tak, aby mriežka zapadla na

Umývateľný lter Ultra Clean Air HEP A 13 vyčistite raz za 6 mesiacov . Umývateľný lter Ultr a Clean

Air HEP A 13 môžete umyť maximálne štyrikrát. Po 4 um ytiach lter vymeňte .

1 Otvorte mriežku ltra (Obr . 34).

2 Vyberte umývateľný lter HEP A 13 (Obr . 35).

3 Stranu ltra HEP A 13 so záhybmi opláchnite miern ym prúdom horúcej vody .

— Filter držte tak, aby bola str ana so záhybmi v o vzpr iamenej polohe a voda stekala ro vnobežne so

záhybmi. Filter držte pod takým uhlom, aby voda zm yla nečistoty zachytené v

záhyboch (Obr . 37).

— Otočte lter o 180° a nechajte vodu stekať pozdĺž záh ybov v opačnom smere (Obr . 38).

— T ento postup opakujte , až kým lter nebude čistý.

Umývateľný lter nikdy nečistite pomocou k efky (Obr . 39).

Poznámka: Čistením sa neobno ví pôvodná farba ltra, ale jeho ltračný výk on.

4 Z povr chu ltra opatrne otraste zvyšky vody . Pred opäto vným vložením do vysávača nechajte

lter aspoň 2 hodiny schnúť.

5 Filter vložte späť do zariadenia. Zatvorte mriežku ltra a zatlačte na jej spodné roh y , až

pokým nezask očia na miesto (Obr . 36).

Ak máte problém so zaobstarávaním vreciek na prach, ltrov alebo iného príslušenstva pre toto

zariadenie , obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníko v spoločnosti Philips vo V ašej krajine

alebo sa riaďte celosvetovo platným záručným listom.

— Syntetické vrecká na prach Philips Classic s-bag ` si môžete objednať pod katalógovým

— Syntetické vrecká na prach s vylepšenými ltr ačnými vlastnosťami Philips Clinic s-bag ` si

môžete objednať pod katalógovým označením FC8022.

— Syntetické vrecká na prach Philips Anti-odour s-bag ` si môžete objednať pod katalógovým

— Filtre Super Clean Air si môžete objednať pod katalógovým označením FC8030.

— Neumývateľné ltre Super Clean Air HEP A 12 si môžete objednať pod katalógovým označením

— Umývateľné ltre Super Clean Air HEP A 13 si môžete objednať pod katalógovým označením

— Náhradnú súpr avu štyroch balení vonných granúl si môžete objednať pod katalógovým

— Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným kom unálnym odpadom, ale

kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste ociálneho zberu. P omôžete tak chrániť životné

prostredie (Obr . 40).

Ak potrebujete ser vis, infor mácie alebo máte problém, navštívte webo vú stránku spoločnosti Philips,

www .philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníko v spoločnosti Philips vo

V ašej kr ajine (telefónne číslo strediska nájdete v pr iloženom celosvetov o platnom zár učnom liste).

Ak sa vo V ašej kr ajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobko v Philips.

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov , ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní

zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na

Stredisko starostlivosti o zákazník ov vo V ašej kr ajine .

1 Nedostatočný sací výk on.

A Skontrolujte, či nie je vrecko na pr ach plné.

V prípade potreby vymeňte jednorazo vé vrecko na pr ach alebo vyprázdnite vrecko na prach na

opako vané použitie (len určité kr ajiny).

B Skontrolujte , či nie je potrebné vyčistiť alebo vymeniť ltre .

Ak je to potrebné, vyčistite alebo vymeňte ltre .

C Skontrolujte, či je gombík nastav enia sacieho výkonu na maxime.

D Skontrolujte, či hubica, tr ubica alebo hadica nie je upchatá.

— Aké je niektorá časť upchatá, odpojte ju a pr ipojte (do maximálnej možnej mier y) v opačnom

smere . Zapnite vysávač a nechajte prúdiť vzduch cez upchaté miesto v opačnom

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkor istiti podporo, ki jo

nudi Philips, registr ir ajte izdelek na www .philips.com/welcome .

 Vložek za aktivno odišavljanje

 Regulator sesalne moči

 Gumb za navijanje kab la

 Gumb za vklop/izklop

 Indikator napolnjenosti vrečke

 Odpr tina za gibljiv o cev

 Jeziček za sprostitev protiprašnega pokrova

 Nosilec zaščitnega ltra motorja

 Odstranljiv tr ak (samo v nekater ih državah)

 Vrečka za večkratno upor abo (samo v nekaterih državah)

 Nosilec vrečke za prah

 Sintetična vrečka za prah

 Nosilec nastavk ov (samo pri določenih modelih)

 Mala kr tača (samo pri določenih modelih)

 Fleksibilna cev z ročajem

 Preklopno stikalo za nastavitev z a preproge/trda tla

 Nastav ek s trojnim delovanjem (samo pri določenih modelih)

 Preklopno stikalo za nastavitev za preproge/trda tla

 Zatič za pritrditev cevi

 Objemka za nastavk e (samo pr i določenih modelih)

 T eleskopska cev

 Rešetka ltra (odpr to)

 Reža za shranjevanje

 Filter Super Clean Air HEP A 12 / lter Ultra Clean Air HEP A 13

 Vr tljivo k olesce

 Odpr tina za shranjevanje

Pred uporabo apar ata natančno preber ite upor abniški priročnik in ga shr anite za poznejšo upor abo.

— Ne vsesavajte v ode ali katerekoli dr uge tekočine. Ne vsesavajte vnetljivih sno vi ali pepela, dokler

se ta popolnoma ne ohladi.

— Preden aparat pr iključite na elektr ično omrežje , preverite , ali na adapterju nav edena napetost

ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

— Aparata ne upor abljajte , če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam apar at.

— P oškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni ser vis ali

ustrezno usposobljeno osebje.

— Aparat ni namenjen upor abi s str ani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi

sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, r azen če jih pri upor abi nadzor uje

ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihov o var nost.

— Otroci naj se ne igrajo z apar atom.

— Ko je sesalnik vklopljen in je cev priključena na sesalnik, cevi, gibljive cevi ali drugih nastavko v ne

usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne vsta vljajte v usta.

— Ko sesate pepel, ni pesek, apno, cementni prah in podobne snovi, se pore vrečke za prah

zamašijo. Indikator napolnjenosti vrečke bo pokazal, da je vrečka polna. Zamenjajte vrečko za

enkratno upor abo ali izpr aznite vrečko za večkratno upor abo, četudi še ni polna (oglejte si

poglavje “Menjava/praznjenje vrečke za pr ah”).

— Aparata ne upor abljajte brez zaščitnega ltra motorja. T akšna upor aba lahko škoduje motorju in

s tem skrajša življenjsko dobo apar ata.

— Uporabljajte samo sintetične vrečke za prah Philips s-bag ` ali pr iloženo vrečko za večkratno

uporabo (samo v nekater ih državah).

— Prosojna plošča prikazovalnika je izdelana iz polikarbonata, ki ga je mogoče reciklir ati.

— Rav en hr upa: Lc = 77 dB(A)

T a Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z apar atom

ravnate pravilno in v skladu z nav odili v tem upor abniškem priročniku, je njegova uporaba glede na

danes velja vne znanstvene dokaze varna.

1 Za priklop cevi le-to čvrsto potisnite v aparat (zaslišali boste klik) (Sl. 2).

2 Za odklop cevi pritisnite gumba (1) in povlecite ce v iz aparata (2) (Sl. 3).

1 Spojite dele cevi med sabo in z r očajem cevi tak o, da pritisnete vzmetni gumb in vsta vite del z

zaklepnim gumbom v del z luknjo . K o se gumb in odpr tina spojita, slišite “klik” (Sl. 4).

2 Za odklop cevi z r očaja stisnite vzmetni gumb in ročaj izvlecite iz ce vi.

Opomba: Nastavk e namestite in odstranite na enak način.

1 Ustrezno prilagodite dolžino ce vi (Sl. 5).

Nastav ek s trojnim delovanjem je v ečnamenski nastavek za preproge in trde podlage.

— Stranske ščetine ob str aneh nastavka ujamejo v eč pr ahu in umazanije ter tako omogočajo

učinko vitejše sesanje okoli pohištva in dr ugih ovir (Sl. 6).

— Reža na sprednjem delu nastavka omogoča sesanje v ečjih delov (Sl. 7).

1 K o čistite trda tla, pritisnite z nogo preklopno stikalo na vrhu nasta vka (Sl. 8).

, Iz ohišja nasta vka izskoči ščetka za čiščenje tr dih tal. Hkrati se dvigne tudi kolesce, kar

prepr ečuje praskanje in izboljša gibljivost.

2 K o sesate preproge, z nogo ponovno pritisnite pr eklopno stikalo (Sl. 9).

, Ščetka sk oči nazaj v ohišje nastavka, k olesce pa se samodejno spusti.

Как вытащить мешок из пылесоса Филипс 9064

Извлечение мешка для пыли из пылесоса Филипс 9064 может оказаться нетривиальной задачей для многих пользователей. Но не волнуйтесь, в этой статье мы расскажем вам о нескольких простых шагах, которые помогут вам успешно справиться с этой задачей.

Шаг 1: Открытие крышки

Для начала необходимо открыть крышку пылесоса. Обычно для этого нужно слегка нажать на клавишу открытия крышки, которая находится снизу пылесоса, и потянуть ее вверх. Таким образом вы освободите доступ к мешку для пыли и его держателю.

Шаг 2: Извлечение держателя мешка для пыли

Далее необходимо выдвинуть держатель мешка для пыли изнутри пылесоса, приподняв его. Таким образом мешок станет доступным для извлечения.

Шаг 3: Извлечение заполненного мешка

Чтобы извлечь заполненный мешок для пыли из держателя, потяните за картонный язычок, который находится в передней части мешка. Таким образом вы сможете извлечь мешок из пылесоса.

Шаг 4: Вставка нового мешка

Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно глубже в держатель. Убедитесь, что мешок правильно закреплен и не будет выпадать.

Как почистить мешок от пылесоса Филипс

Для того чтобы мешок для пыли Филипс оставался чистым и эффективным, его необходимо периодически очищать от накопившейся пыли. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам почистить мешок от пылесоса Филипс:

 1. Опустошайте мешок для пыли каждый раз, когда индикатор заполнения мешка меняет цвет на постоянный свет.
 2. Для быстрой очистки мешка снимите пластиковую полоску с нижней части мешка.
 3. Осторожно удалите накопившуюся пыль из мешка.
 4. После очистки установите пластиковую полоску обратно на мешок и поместите его в держатель обратно в пылесос.

Как достать предмет из пылесоса

Иногда во время использования пылесоса случается так, что в него попадает какой-то предмет. Для того чтобы его достать без повреждения пылесоса, следует придерживаться следующих шагов:

 1. Сначала прочистите фильтр пылесоса.
 2. Затем проверьте контейнер для мусора на наличие предметов.
 3. Если предмет не выпал из контейнера при его открытии, попробуйте включить пылесос на максимальной мощности буквально на пару секунд.
 4. Под сильным напором воздуха мелкие текстильные изделия, такие как носки или платки, могут высасываться в мусорный контейнер. Остается только вынуть их из контейнера.

Как правильно чистить мешок от пылесоса

Если вы решили провести полную чистку мешка от пылесоса, учтите следующие рекомендации:

 1. В первую очередь отключите пылесос от сети, чтобы предотвратить случайное включение во время чистки.
 2. Откройте крышку пылесоса и достаньте мешок из держателя.
 3. Снимите зажим-фиксатор на мешке и вытряхните его, чтобы удалить накопившуюся пыль.
 4. Тщательно очистите мешок от пыли и посторонних частиц.
 5. Вставьте мешок обратно в держатель и закройте крышку пылесоса.

Теперь вы знаете, как успешно вытащить мешок из пылесоса Филипс 9064 и правильно очистить его от пыли. Следуя этим простым шагам, вы сможете поддерживать ваш пылесос в отличном состоянии и обеспечить его эффективную работу.

Полезные советы

 • Регулярно проверяйте индикатор заполнения мешка для пыли и очищайте его при необходимости.
 • При очистке мешка держите его над мусорным контейнером, чтобы избежать рассыпания пыли по помещению.
 • Не стесняйтесь прочищать фильтр и контейнер для мусора, чтобы предотвратить засорение и повысить эффективность пылесоса.

Выводы

Очистка и замена мешка для пыли в пылесосе Филипс 9064 — простая процедура, но требующая осторожности и внимательности. Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание вашего пылесоса поможет поддерживать его в отличном состоянии и обеспечивать высокую эффективность его работы. Не забывайте следовать инструкциям производителя и выполнять все операции с учетом особенностей конкретной модели пылесоса.

Как узнать остаток емкости аккумулятора Xiaomi

Для того чтобы узнать остаток емкости аккумулятора на смартфоне Xiaomi, необходимо открыть приложение «Телефон» и набрать системный код «*#*#4636#*#*». После ввода кода отобразится меню, в котором нужно будет выбрать пункт «Информация о батарее». После выбора данного пункта появится информация о ёмкости аккумулятора и других показателях. Эта информация поможет вам узнать о состоянии и остаточной емкости аккумулятора на вашем устройстве. Таким образом, вы сможете контролировать заряд батареи и своевременно планировать подзарядку. Это простой и быстрый способ узнать остаток емкости аккумулятора на смартфоне Xiaomi и оптимизировать его использование.

Как очистить щетку для пола

Чтобы очистить щетку для пола, можно воспользоваться несколькими способами. Если на щетке накопилась мелкая пыль, ее легко можно удалить с помощью пылесоса. Для этого нужно поднести пылесос к щетке и просто включить его, пыль будет сметена с поверхности. Если на щетке застряли волосы или крупные клубки пыли, их можно снять руками, предварительно надев перчатки. Таким образом, можно быстро очистить щетку от крупного мусора. Однако, необходимо помнить, что раз в месяц желательно проводить глубокую очистку щетки для пола. Для этого щетку следует вымыть в ведре с теплой мыльной водой. Нужно поместить щетку в ведро, чтобы она полностью погрузилась, и оставить ее на несколько минут. После этого щетку нужно промыть под струей воды, чтобы удалить остатки мыльной пены. Таким образом можно обеспечить долговечность и эффективность работы щетки для пола.

Почему нельзя протирать экран влажными салфетками

Почему нельзя протирать экран влажными салфетками? Это связано с тем, что многие обычные средства для уборки содержат компоненты, которые могут нанести вред экрану монитора. Средства на основе спирта и ацетона могут повредить антибликовое покрытие, которое используется на большинстве мониторов. И использование обычных влажных салфеток для рук также не рекомендуется, так как после их применения на экране могут оставаться стойкие разводы, которые будут мешать работе. Поэтому для чистки экрана монитора следует использовать специальные средства, предназначенные именно для этой цели, которые не содержат компонентов, которые могут повредить экран. Это поможет сохранить его в отличном состоянии и продлить срок его выполнения.

Как одевается мешок на строительный пылесос

Для того чтобы правильно одеть мешок на строительный пылесос, нужно следовать нескольким простым шагам. Вначале возьмите новый мешок-пылесборник и поместите его в специальную пылесборную камеру пылесоса. Обязательно убедитесь, что посадочное место мешка (плотная картонка с отверстием) вставлено в специальные направляющие. После этого аккуратно расправьте мешок внутри пылесборной камеры, чтобы он занял максимальное пространство. После этого закройте крышку пылесоса и вставьте шланг в специальный отверстие. Теперь ваш пылесос готов к работе и можно приступать к очистке помещения от пыли и грязи. Регулярная замена мешка-пылесборника поможет сохранить эффективность работы пылесоса и обеспечит более чистое воздуха в помещении.

Для замены или очистки мешка для пыли в пылесосе Philips FC9064/02 нужно выполнить несколько простых шагов. Во-первых, чтобы открыть крышку, необходимо потянуть ее вверх. Затем следует выдвинуть держатель мешка для пыли из прибора, приподняв его. После этого можно извлечь заполненный мешок для пыли из держателя, потянув за картонный язычок.

Далее, чтобы установить новый мешок для пыли, необходимо задвинуть переднюю часть картонного язычка как можно глубже в держатель. Важно убедиться, что мешок правильно и плотно закреплен внутри держателя, чтобы избежать утечки пыли во время работы пылесоса.

После установки нового мешка для пыли можно закрыть крышку пылесоса, убедившись, что она надежно зафиксирована. Теперь пылесос готов к использованию и сможет эффективно собирать пыль и грязь.

Philips fc 9071 инструкция как снять мешок

background image

следите, чтобы боковые щетки не были согнуты (Рис. 8).

замена/очистка мешка для пыли

Всегда отключайте прибор от розетки электросети перед заменой использованного мешка

для пыли или очисткой мешка для пыли многократного использования.

замена одноразового мешка для пыли

— Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора

заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не используется для уборки

Чтобы открыть крышку, потяните ее вверх (Рис. 27).

Выдвиньте держатель мешка для пыли из прибора, приподняв его (Рис. 28).

Доставая мешок из пылесоса, держите его вертикально.

Чтобы извлечь заполненный мешок для пыли из держателя, потяните за картонный

, При этом мешок для пыли автоматически закрывается.

Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно

глубже в два желобка держателя. (Рис. 30)

Вставьте держатель мешка для пыли в пылесос (Рис. 31).

Примечание. Если мешок для пыли не установлен, закрыть крышку пылесоса нельзя.

Очистка мешка для пыли многократного использования (поставляется

только в некоторых странах)

В некоторых странах в комплект поставки пылесоса входит мешок для пыли многократного

использования. Такой мешок можно использовать и очищать многократно. Можно

использовать мешок для пыли многократного использования вместо стандартного

Для удаления и установки мешка для пыли многократного использования следуйте

инструкциям в разделе “Замена одноразового мешка для пыли”.

Очистка мешка для пыли многократного использования.

Сдвиньте фиксатор в сторону, чтобы снять его с мешка для пыли.

Вытряхните содержимое в мусорное ведро.

Чтобы закрыть мешок для пыли, снова надвиньте фиксатор на нижнюю кромку мешка.

Очистка и обслуживание фильтров

Перед очисткой или заменой фильтров отключите прибор от розетки электросети.

стационарный фильтр защиты электродвигателя

Каждый раз при замене мешка для пыли очищайте стационарный фильтр защиты

Выньте из пылесоса держатель мешка для пыли вместе с мешком (Рис. 28).

Вытащите фильтр защиты электродвигателя из прибора. Вытащите фильтр из

держателя. (Рис. 32)

Потрясите фильтр над мусорным мешком для очистки.

background image

Всегда храните насадку Tri-Active установленной в положение “чистка ковра”. Также

следите, чтобы боковые щетки не были согнуты (Рис. 8).

замена/очистка мешка для пыли

Всегда отключайте прибор от розетки электросети перед заменой использованного мешка

для пыли или очисткой мешка для пыли многократного использования.

замена одноразового мешка для пыли

— Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора

заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не используется для уборки

Чтобы открыть крышку, потяните ее вверх (Рис. 27).

Выдвиньте держатель мешка для пыли из прибора, приподняв его (Рис. 28).

Доставая мешок из пылесоса, держите его вертикально.

Чтобы извлечь заполненный мешок для пыли из держателя, потяните за картонный

При этом мешок для пыли автоматически закрывается.

Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно

глубже в два желобка держателя. (Рис. 30)

Вставьте держатель мешка для пыли в пылесос (Рис. 31).

Примечание. Если мешок для пыли не установлен, закрыть крышку пылесоса нельзя.

Очистка мешка для пыли многократного использования (поставляется

только в некоторых странах)

В некоторых странах в комплект поставки пылесоса входит мешок для пыли многократного

использования. Такой мешок можно использовать и очищать многократно. Можно

использовать мешок для пыли многократного использования вместо стандартного

Для удаления и установки мешка для пыли многократного использования следуйте

инструкциям в разделе “Замена одноразового мешка для пыли”.

Очистка мешка для пыли многократного использования.

Сдвиньте фиксатор в сторону, чтобы снять его с мешка для пыли.

Вытряхните содержимое в мусорное ведро.

Чтобы закрыть мешок для пыли, снова надвиньте фиксатор на нижнюю кромку мешка.

Очистка и обслуживание фильтров

Перед очисткой или заменой фильтров отключите прибор от розетки электросети.

стационарный фильтр защиты электродвигателя

Каждый раз при замене мешка для пыли очищайте стационарный фильтр защиты

Выньте из пылесоса держатель мешка для пыли вместе с мешком (Рис. 28).

Вытащите фильтр защиты электродвигателя из прибора. Вытащите фильтр из

держателя. (Рис. 32)

Потрясите фильтр над мусорным мешком для очистки.

 • 1 Пылесос Филипс FC 9071
  • 1.1 Описание
   • 1.1.1 Состояние:
   • 1.1.2 Характеристики:
   • 1.4.1 Автоматизированный пылесос Philips FC8802/01

   Перед Вами пылесос для сухой уборки, с мешковым контейнером для мусора. Удобно ли это? В сравнении с контейнерными моделями, мешковые менее шумные. У пылесоса Philips 9071 уровень громкости под нагрузкой всего 76 дБ. Шум всасываемого воздуха заглушает звук мотора.

   Удобным считается снять контейнер, наполненный пылью в 2 секунды и выбросить в мусор. Место установки остается чистым, ничего не нужно высыпать. Емкость мешка 3 л позволяет менять его редко, примерно раз в месяц.

   Филипс – пылесос 9071, устройство с сетевой мощностью 2 кВт, создает силу всасывания 450 Вт, что для мешковых инструментов считается лучшим показателем. Мощный поток воздуха очищается на выходе фильтром НЕРА 13 и моющимся фильтром Ultra Clean Airот от микрочастиц . Воздух наполняется свежестью и ароматом из кассетного устройства Active Fragrance.

   Телескопическая ручка щетки и конструкция пылесоса Philips 9071 позволяют извлечь пыль из каждого уголка. Этому способствуют несколько насадок – щелевая, с ворсом для ковров, и универсальная. Универсальная щетка TriActive собирает мусор в углах и вдоль плинтусов, вследствие особой конструкции.

   Добавляет удобства самосматывающий электрический шнур длиной 7 м и плавный запуск мотора, имеющего защиту от перегрева. Есть индикатор заполнения мешка отходами. Большие колеса способствуют легкому передвижению по ровной поверхности и преодолению препятствий. Вес пылесоса Филипс FC9071 в сборе меньше 6 кг.

   К недостаткам модели относят:

   • в комплекте не предусмотрена турбощетка, приобретается отдельно;
   • отсутствует ручка для переноса аппарата;
   • преодолевая препятствия, прибор может перевернуться.

   Описание

   Пылесос Philips FC9071 Jewel для сухой уборки имеет мощность всасывания 450 Вт и большой мешок для сбора мусора объёмом 3 л, поэтому никакая грязь для него не страшна. С помощью этой домашней техники можно убрать большое помещение, ведь длина сетевого шнура составляет 7 метров.

   Телескопическая труба всасывания и три насадки позволят навести порядок даже в труднодоступных местах. Фильтр тонкой очистки не даст пыли попасть обратно в воздух.

   Важной особенностью Philips FC9071 Jewel является функция ароматизации воздуха, так что можно не только избавиться от мусора, но и сделать атмосферу в доме приятной. Хранить пылесос удобно благодаря вертикальной парковке и месту для насадок.

   • Проверяйте товар на работоспособность в филиале. Уточняйте у продавца возможность протестировать товар в течение 5 дней на наличие неисправностей.

   Состояние:

   • Хорошее

   Характеристики:

   • Мощность (Вт): 450 Вт
   • Регулировка мощности: есть
   • Тип уборки: Сухая
   • Сбор жидкости: нет
   • Тип пылесборника: мешковой 3л
   • Уровень шума (дБ): 76 дБ
    Написать продавцу

   ? 70 бонусов с покупки этого товара. Бонусы могут получать только зарегестрирванные пользователи. Оплата бонусами будет доступна через 24 часа.

   Баллами вы можете оплачивать до 100% следующих покупок. Подробнее

   Очистка фильтра беспроводного пылесоса Philips SpeedPro Max

   Для пылесосов Philips SpeedPro Max воспользуйтесь следующими советами по очистке фильтра защиты электродвигателя. Фильтр защиты двигателя расположен под пылесборником. Ознакомьтесь с изображениями ниже.

   Этот фильтр состоит из двух отдельных частей: A) обычный фильтр и B) губчатый фильтр.
   A) Обычный фильтр мыть нельзя. Очистите фильтр от пыли, выбив ее в мусорную корзину.
   B) Губчатую часть можно мыть водой. Перед установкой в пылесос она должна полностью высохнуть

   Информация на данной странице относится к моделям: XD3000/01 , XD3030/01 , XD3010/01 , XB2022/01 , XB2062/01 , XB2042/01 , XB2023/01 , XB9185/09 , FC9569/01 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC8780/08 , FC9571/01 , FC8584/01 , FC8587/01 , FC8586/01 , FC8470/01 , FC9932/09 , FC9332/09 , FC8297/01 , FC9349/01 , FC9728/01 , FC8293/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC8294/01 , FC9350/01 , FC9352/01 , FC9351/01 , FC8924/01 , FC8925/01 , FC6162/61 , FC8589/01 , FC8673/01 , FC8585/01 , FC8588/01 , FC8391/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC6400/01 , FC6401/01 , FC8383/01 , FC8389/01 , FC8387/01 , FC8385/01 , FC8479/01 , FC5828/02 , FC5830/02 , FC9714/01 , FC6230/02 , FC9062/04 , FC9174/02 , FC9199/01 , FC9150/02 , FC9713/01 , FC9712/01 , FC9176/02 , FC9170/02 , FC8656/01 , FC8636/01 , FC8661/01 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC6141/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC8651/01 , FC8658/01 , FC8657/01 , FC8471/01 , FC8634/01 , FC8632/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC9180/01 , FC9194/01 , FC9184/01 , FC9182/01 , FC8950/01 , FC9064/02 , FC8952/01 , FC6142/01 , FC6161/04 , FC6146/01 , FC6144/01 , FC6161/02 , FC8450/01 , FC9170/07 , FC8767/02 , FC8767/01 , FC8766/01 , FC8764/01 , FC8761/01 , FC8760/01 , FC8455/01 , FC8454/01 , FC8452/01 , FC8451/01 , FC9312/01 , FC9205/01 , FC9310/02 , FC9071/08 , FC9176/08 , FC9174/08 , FC9170/08 , FC8142/02 , FC8136/01 , FC8230/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8132/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9083/01 , FC8620/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC9302/01 , FC8204/02 , FC9062/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC8610/01 , FC8601/04 , FC8442/01 , FC8258/01 , FC9081/01 , FC9082/01 , FC9086/01 , FC8740/02 , FC9252/01 , FC9256/01 , FC9264/02 , FC9264/01 , FC9060/01 , FC9166/01 , FC9073/01 , FC8440/01 , FC8445/01 , FC8601/01 , FC8614/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9214/01 , FC8617/01 , FC8615/01 , FC9071/01 , FC9176/01 , FC9174/01 , FC9172/02 , FC9172/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9210/01 , FC8602/01 , FC9222/01 , FC9229/01 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC8207/01 , FC8212/01 , FC8208/01 , FC8204/01 , FC8210/01 , FC8206/01 , FC8260/01 , FC8262/01 , FC8256/01 , FC9150/01 , FC8344/01 , FC8348/01 , FC9164/01 , FC9067/01 , FC9162/01 , FC9160/01 , FC8433/02 , FC8608/03 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8600/01 , FC8438/02 , FC8716/01 , FC8722/01 , FC6125/01 , FC8390/01 , FC8394/01 , FC8396/02 , FC8714/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

   Функциональность

   Пылесос Филипс FC9071/01 предназначается для сухой уборки. Он качественно собирает мусор и пыль с поверхностей твердого и мягкого типа.

   Пылесборником выступает мешок, куда попадает вся собранная грязь. Можно использовать многоразовый тканевый либо одноразовый бумажный мешок. Преимущество последнего заключается в том, что его не придется опустошать, а только выбросить и заменить новым.

   Для этого необходимо открыть крышку пылесоса, вытащить мешок и вставить новый до звука защелкивания. Для извлечения емкости конструкция оборудована специальной удобной рукояткой, благодаря чему контакт с мешком, полным мусора и пыли, будет минимальным.

   Кроме того, предусмотрены и другие фильтрующие элементы. Они защищают детали конструкции от пыли и не выпускают ее вместе с выходящим потоком воздуха.

   Электрический двигатель защищен стационарным фильтром. Он располагается вокруг мотора. В модель пылесоса встроен фильтр тонкой очистки воздуха. Можно использовать следующие варианты:

   • Super Clean Air. Отличается наличием электростатического заряда.
   • Super Clean Air НЕРА 12. Является стандартным вариантом.
   • Super Clean Air НЕРА 13. Его можно промывать.

   Такие фильтры имеют срок годности в полгода.

   Особенностью пылесоса такой модели является наличие системы ароматизации выходящего из устройства воздуха.

   Благодаря этому в ходе уборки не только будет очищаться воздух, но и в помещении будет присутствовать приятный и свежий аромат.

   Для этого применяют специально разработанные гранулы s-fresh. Ими заполняют картридж, который располагается внутри держателя на корпусе пылесоса.

   Есть возможность регулировать степень ароматизации воздуха от минимальной до максимальной за счет изменения положения картриджа. Такой эффект достигается его поворотом и установкой в положение назад либо вперед.

   Если нет необходимости в ароматизации, то картридж можно заблокировать. Для этого его нужно повернуть до полного закрытия выходного отверстия.

   Лучшие роботизированные модели

   Автоматизированный пылесос Philips FC8802/01

   + Плюсы Philips FC8802/01

   1. 2-этапная система очистки;
   2. объем контейнера 0,2 л;
   3. электронное управление;
   4. 3 режима работы;
   5. датчик препятствий;
   6. система фильтров;
   7. звуковой сигнал;
   8. зарядка около 4 часов;
   9. непрерывная работа без подзарядки около 50 минут;
   10. датчик определения ступеней;
   11. высота 5 см;
   12. малошумность 73 дБ;
   13. вес 1,3 кг.

   – Минусы Philips FC8802/01

   1. нежелательно использовать для уборки ковров.

   Компания-производитель постоянно работает над пополнением ассортимента пылесосов, которые можно было бы использовать на больших и малых площадях помещений.

   Как снять мешок с пылесоса philips

   background image

   ячейку, установив трубку в удобное положение (Рис. 19).

   Сложите трубку до минимальной длины.

   Выключите прибор и отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

   Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите кнопку сматывания шнура (Рис. 20).

   Для хранения прибора в вертикальном положении вставьте ребро насадки в отделение

   для хранения (Рис. 21).

   Обязательно храните насадку TriActive в положении “чистка ковра” (с втянутой узкой

   щеткой) и следите, чтобы боковые щетки не были согнуты (Рис. 12)

   Замена мешка для пыли

   Перед заменой или очисткой мешка для пыли отключите прибор от розетки электросети.
   Примечание Иногда индикатор заполнения мешка для пыли показывает, что мешок заполнен,

   даже в том случае, когда мешок еще не полон. Это происходит, если поры мешка забились

   (например, после уборки пылесосом пепла, мелкого песка, извести, цементной пыли и т.п.) или

   если посторонний предмет попал в насадку, трубку и/или шланг. Если поры мешка для пыли

   забились, его необходимо заменить. Это следует сделать даже в том случае, если мешок не

   заполнен. Если поры мешка не забились и он не заполнен, значит, что-то попало в насадку,

   трубку и/или шланг. В этом случае заменять мешок для пыли не нужно, необходимо только

   извлечь посторонний предмет, препятствующий нормальной работе пылесоса.

   Замена мешка для пыли

   — Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора

   заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не используется для уборки (Рис. 22).

   Чтобы открыть крышку, потяните ее вверх (Рис. 23).

   Выдвиньте держатель мешка для пыли из прибора, приподняв его (Рис. 24).

   Вынимая держатель мешка для пыли из прибора, убедитесь, что держатель находится в

   Чтобы извлечь заполненный мешок из держателя, потяните за картонный

   , Мешок для пыли закрывается автоматически.

   Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно

   глубже в два желобка держателя. (Рис. 26)

   Вставьте держатель мешка для пыли в пылесос.

   Примечание Если мешок для мусора не установлен, крышка пылесоса не закроется.

   Мешковый пылесос Philips FC9071/01 Jewel 2000W для уборки помещений

   Мешковые пылесосы Jewel — оптимальный вариант для тех, кому требуется качественно убрать помещение за короткий период. Ярким примером такой серии является Philips FC9071.

   Внешний вид модели

   Это хороший пылесос, который избавит от проблем с чисткой пола в доме. Такой экземпляр с пылесборником в виде мешка ценится за надежность, простоту использования, легкость обслуживания и небольшую цену. Прибор предназначается для сухой уборки.

   Внешний вид

   Пылесос Philips FC9071 имеет простой, лаконичный и современный внешний вид. Он выполнен из качественного пластика. Характерны корпус и детали светлого и темного голубого оттенка. Колеса большие, серые. Телескопическая трубка — металлическая. Шланг с насадками имеют темный серый оттенок.

   Вид модели сбоку

   Все элементы контроля и управления выведены на верхнюю панель. Особенностью является крупная кнопка старта работы и автоматического сматывания кабеля питания. Там же располагается и регулятор мощности всасывания, который тоже большой по размерам. Рядом находится индикатор, который указывает на заполнение мешка.

   На панели располагается держатель для картриджа с ароматизатором. Крупные кнопки сделаны специально для того, чтобы пользователю было удобнее управлять пылесосом. Причем нажимать на них можно не руками, а ногами, так что не придется наклоняться.

   Чем комплектуется

   К пылесосу Филипс такой модели прилагается универсальная насадка, которая подходит для чистки различных напольных покрытий и ковров. Есть специальный переключатель режимов.

   Составляющие модели

   Особенность такой насадки Tri Active заключается в том, что можно частично управлять ее конфигурацией в зависимости от типа обрабатываемой поверхности. На переключатель можно нажимать ногой, даже не наклоняясь. Если включить режим уборки твердых поверхностей, то из корпуса насадки выдвигается узкая щетка. Одновременно внутрь заходит небольшое колесо.

   Если включить режим уборки мягких поверхностей, то узкая щетка задвигается обратно. Малое колесо будет спущено до рабочего положения.

   Набор включает еще 2 небольших аксессуара:

   • Прилагается маленькая щетка, которой можно чистить различные небольшие поверхности.
   • Присутствует щелевая насадка. Она узкая и не имеет щетины, предназначается для щелей и различных труднодоступных мест.

   Функциональность

   Пылесос Филипс FC9071/01 предназначается для сухой уборки. Он качественно собирает мусор и пыль с поверхностей твердого и мягкого типа.

   Отсек для мешка

   Пылесборником выступает мешок, куда попадает вся собранная грязь. Можно использовать многоразовый тканевый либо одноразовый бумажный мешок. Преимущество последнего заключается в том, что его не придется опустошать, а только выбросить и заменить новым.

   Для этого необходимо открыть крышку пылесоса, вытащить мешок и вставить новый до звука защелкивания. Для извлечения емкости конструкция оборудована специальной удобной рукояткой, благодаря чему контакт с мешком, полным мусора и пыли, будет минимальным.

   Кроме того, предусмотрены и другие фильтрующие элементы. Они защищают детали конструкции от пыли и не выпускают ее вместе с выходящим потоком воздуха.

   Отсек для фильтра

   Электрический двигатель защищен стационарным фильтром. Он располагается вокруг мотора. В модель пылесоса встроен фильтр тонкой очистки воздуха. Можно использовать следующие варианты:

   • Super Clean Air. Отличается наличием электростатического заряда.
   • Super Clean Air НЕРА 12. Является стандартным вариантом.
   • Super Clean Air НЕРА 13. Его можно промывать.

   Такие фильтры имеют срок годности в полгода.

   Особенностью пылесоса такой модели является наличие системы ароматизации выходящего из устройства воздуха.

   Благодаря этому в ходе уборки не только будет очищаться воздух, но и в помещении будет присутствовать приятный и свежий аромат.

   Для этого применяют специально разработанные гранулы s-fresh. Ими заполняют картридж, который располагается внутри держателя на корпусе пылесоса.

   Как очищать многоразовый мешок для пыли из хлопка?

   Когда менять многоразовый мешок для пыли из хлопка?

   Опустошите мешок для пыли сразу после того, как индикатор заполнения мешка для пыли изменил цвет (применимо с большинству мешковых пылесосов Philips) или после визуальной проверки количества пыли в мешке. Потеря мощности также может стать причиной потребности в замене мешка для пыли.

   Чтобы быстро опустошить мешок, можно снять пластиковую полоску с его нижней части. После очистки установите пластиковую полоску на мешок для пыли и поместите его обратно в прибор.

   Засоряются поры, меньше мощности, как избежать?

   Поры хлопка мешка для пыли из хлопчатобумажной ткани в пылесосе Philips могут засориться (например, после уборки пепла, мелкого песка, извести, цементной крошки и иных подобных веществ). В этом случае опустошите и помойте многоразовый мешок для пыли, даже если он заполнен не до конца.

   Эти действия помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.

   Очистка и стирка: многоразовый мешок для пыли из хлопка

   Мешок для пыли из хлопчатобумажной ткани можно стирать вручную и в стиральной машине. Всегда опустошайте мешок для пыли перед стиркой. Рекомендуем стирать его при температуре не выше 30 °C, поскольку хлопок имеет свойство садиться после стирки. По этой же причине избегайте использования сушильной машины.

   При ручной стирке сначала промойте мешок в тазу, наполненном чистой холодной водой. Затем вылейте воду из таза. Снова наполните таз водой и добавьте немного средства для стирки. Снова промойте мешок. Затем повторно промойте мешок в чистой холодной воде, чтобы удалить остатки моющего средства — мешок для были будет абсолютно чистым. Дайте мешку для пыли полностью высохнуть перед тем, как установить его назад в прибор.

   Информация на данной странице относится к моделям: XD3000/01 , XD3030/01 , XD3010/01 , FC8780/08 , FC8584/01 , FC8587/01 , FC8586/01 , FC8297/01 , FC8293/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC8294/01 , FC8924/01 , FC8925/01 , FC8589/01 , FC8585/01 , FC8588/01 , FC9062/04 , FC9174/02 , FC9199/01 , FC9150/02 , FC9176/02 , FC9170/02 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8654/01 , FC8291/02 , FC8651/01 , FC8658/01 , FC8657/01 , FC9180/01 , FC9194/01 , FC9184/01 , FC9182/01 , FC9064/02 , FC9170/07 , FC9071/08 , FC9176/08 , FC9174/08 , FC9170/08 , FC8230/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC8204/02 , FC8613/01 , FC8610/01 , FC9081/01 , FC9082/01 , FC9086/01 , FC9073/01 , FC8614/01 , FC8617/01 , FC8615/01 , FC9071/01 , FC9174/01 , FC9172/02 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9067/02 , FC8207/01 , FC8208/01 , FC8204/01 , FC8206/01 , FC9150/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

   Как вставить в пылесос мешок для сбора пыли: от и до

   Пыль, оседающая на коврах, ламинате, паркете, является средой обитания патогенных микроорганизмов и опасна для здоровья людей.

   Эффективно устранить загрязнения с пола можно с помощью пылесоса. Однако, регулярно контактируя с частичками мусора, это устройство само быстро становится грязным и требует чистки.

   Причины загрязнения

   Больше всего подвержены засорению рабочие щетки-насадки, телескопическая рукоятка и всасывающий шланг прибора. Главной причиной образования скоплений пыли на этих элементах выступает уборка поверхности с высокой степенью загрязненности – остатками пищи, конфетными обертками.

   Во избежание ухудшения качества работы пылесоса или выхода его из строя, перед его применением предварительно подметите веником с пола весь крупный мусор.

   Основные причины загрязнения прибора:

   • недостаточная степень ухода за устройством (нерегулярное опустошение пылесборника);
   • неплотное примыкание фильтров к корпусу;
   • использование поврежденных пылесборников — в случае нарушения целостности мешка или контейнера, частички сора проникают в «сердце» прибора – электродвигатель, что может привести к его поломке.

   ВАЖНО! В случае необходимости уборки помещения после ремонтных работ, вначале подметите строительный мусор и после этого удалите пылесосом оставшиеся мелкие загрязнения.

   Достоинства и недостатки

   Отзывы о данной линейке пылесосов в основном положительные. Такие агрегаты имеют много плюсов, но и некоторые недостатки.

   • просты в эксплуатации;
   • уборка помещения выполняется более тщательно;
   • гигиеничная очистка контейнера;
   • очищенный воздух в помещении;
   • большой радиус действия;
   • высокая мощность всасывания;
   • легкость извлечения контейнера.
   • необходимость тщательно промывать воздушный фильтр;
   • маленькая длина телескопической трубки;
   • затраты на материалы, т.к. необходимо докупать элемент фильтрации для очистки пыли.

   Некоторые пользователи отметили, что корпус достаточно легко поцарапать даже вовремя эксплуатации.

   Похожие модели

   Лджи — не единственная компания, которая улучшает свои продукты и выпускает новые. Существуют некоторые пылесосы, которые схожи с данной линейкой. Например, системой очистки воздуха оснащены следующие модели:

   • Dyson Dyson Ball Allergy;
   • BBK BV1503;
   • Samsung SC8836;
   • Samsung SC4181.

   А модель Endever VC-550 обладает системой брикетирования пыли, но как отмечают пользователи, по сравнению с LG, данная модель плохо всасывает загрязнения.

   Комбинированной системой брикетирования пыли и очистки воздуха обладают пылесосы линейки LG Kompressor. Поэтому пользователи выбирают эту марку.

   Как часто чистить?

   Периодичность очистки устройства зависит от нескольких факторов:

   • площади помещения, количества проживающих людей, наличия домашних питомцев;
   • интенсивности эксплуатации прибора и типа пылесоса.

   При обработке больших площадей, содержимое емкости или мешка для сбора мусора вытряхивайте после каждого использования пылесоса.

   Если дом имеет небольшие размеры – будет достаточным опорожнение пылесборника через каждые 3 уборки.

   В помещении, где проживает несколько человек или есть домашние животные пылесос, как правило, приходится использовать ежедневно. Поэтому не реже, чем 1 раз в полгода проводите процедуру полной очистки прибора.

   Также количество процедур мытья пылесоса зависит от его конструктивных особенностей: если прибор оснащен аквафильтром, мойте емкость для сбора пыли после каждой уборки. Многоразовые мешковые приспособления вытряхивайте при наполненности мусором на 2/3 объема.

   О необходимости очистки пылесоса свидетельствует самопроизвольное выключение аппарата во время работы.

   Остановка устройства происходит вследствие перегрева деталей и узлов, что может быть вызвано причинами:

   • засорением входного отверстия или гибкого шланга;
   • скоплением загрязнений на фильтрующих элементах;
   • засорением мотора.

   Признак, указывающий на необходимость мытья пылесоса – ухудшение его всасывающих свойств.

   Бумага или ткань

   Сборщик для пыли — это расходный материал. Заменять его приходится регулярно. Поэтому счастливым обладателям таких пылесосов просто необходимо знать всё об их особенностях. На ваш выбор предлагается два вида сборщиков:

   • Одноразовые бумажные. После заполнения они сразу заменяются на новые. Острые предметы могут повредить накопитель и преждевременно привести в негодность. Если вы выбрали бумажный сборщик мусора, то лучше возьмите в запас несколько штук.
   • Многоразовые тканевые. Они служат продолжительнее в полтора или два раза. Мусор из них просто вытряхивается, а пылесборник вновь устанавливается в прибор. Такие мешки можно изготовить самостоятельно.

   Одноразовые мешки более экологичны, в то время, как при очистке тканевых неизбежно приходится вдыхать остатки мусора.

   Старайтесь приобретать качественные расходные материалы. Плохой мешок будет рваться при намокании и попадании острых частиц мусора. А от разложившихся внутри мешка бактерий возникают неприятные запахи. Не стоит экономить на собственном здоровье.

   Подготовительный этап

   Перед тем, как начинать разбирать прибор, наденьте фартук и резиновые перчатки.

   Чтобы пыль при разборке пылесоса не попала на пол, воспользуйтесь небольшим куском полиэтилена (100х100 см) или клеенки в качестве подстилки.

   Для непосредственного мытья устройства приготовьте моющее средство, жесткую губку и салфетку из микрофибры.

   Что нужно для работы?

   Приступайте к разборке устройства (согласно инструкции к нему):

   • отключите аппарат от электропитания, дождитесь, пока корпус остынет после работы;
   • поместите пылесос на расстеленный полиэтилен;
   • протрите слегка увлаженной тряпкой шнур и смотайте его;
   • откройте корпус, извлеките пылесборник;
   • очистите внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса пылесоса с помощью влажной ткани, протрите крышку.

   Особое внимание уделите держателю (деталь крепления мешка) – если на нем останется мусор, шланг будет входить в отверстие со смещением и пыль в процессе уборки проникнет внутрь пылесоса.

   Замена мешка для сбора пыли

   Как определить что нужно менять мешок? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, требуется обследовать нашего помощника как доктор:

   • осмотреть;
   • ощупать;
   • послушать;
   • понюхать.
   • светится индикатор смены фильтра;
   • мешок после уборки повреждён или изменил цвет;
   • падает сила всасывания пыли;
   • изменяется шум при работе пылесоса;
   • появился неприятный запах, что говорит о присутствии различных бактерий и грибков.

   Как мыть приборы разных типов?

   Существуют следующие виды фильтров пылесосов:

   • мешковые;
   • аквафильтры;
   • циклонные.

   Большинство современных моделей пылесосов оснащены hepa фильтром – устройством тонкой очистки.

   Мешковый фильтр

   Изделие выполнено из бумаги или синтетической, плотной ткани.

   Бумажные мешки используют один раз, после чего фильтры подлежат замене.

   Тканые изделия вы можете эксплуатировать длительное время.

   Очистка многоразовых мешков:

   • извлеките фильтр из держателя;
   • удалите все содержимое пылесборника;
   • промойте мешок под проточной водой;
   • также можете положить его в наполненный жидкостью таз: через некоторое время пыль и мусор осядут на дно, после чего фильтр достаньте и промойте под краном;
   • высушите изделие и поместите его в пылесос.
   С аквафильтром

   Пылеприемник этого вида представляет собой пластиковый контейнер, наполненный водой. Всасываемая пылесосом пыль попадает в емкость, где грязевые частицы напитываются влагой и опускаются на дно.

   Контейнер предназначен для многократного применения, промывайте его под проточной водой после каждой уборки с помощью моющих средств, не разъедающих пластик.

   Перед установкой фильтра в пылесос высушите его.

   ВАЖНО! Во избежание деформации контейнера, во время мытья используйте только холодную воду.

   С циклонным фильтром

   Устройство-приемник состоит из пластиковой емкости и нескольких фильтров.

   Сбор мусора в основной контейнер происходит посредством генерирования пылесосом воздушного вихря: сухие частички загрязнений, двигаясь по спирали, оседают на стенках промежуточной емкости, после чего попадают в приемник.

   После проведения уборки достаньте приспособление, разберите его и очистите каждый фильтр, а контейнер промойте водой и высушите.

   С hepa фильтром

   Hepa фильтр предназначен для очищения выходящего из пылесоса потока воздуха от мельчайших частиц пыли, шерсти животных.

   В зависимости от используемых в процессе производства материалов, фильтры могут быть одноразовыми (из целлюлозы) и многоразовыми (из волокон фторопласта).

   Первый тип изделий подлежит замене после уборки, второй вид предусматривает длительную эксплуатацию и периодическую очистку:

   • Водный способ. Достаньте изделие из пылесоса и промойте под сильным напором чистой, холодной воды без щеток и тряпок, высушите и установите на прежнее место. Моющие средства использовать нельзя, поскольку их применение может привести к ухудшению пропускной способности фильтра.
   • Воздушный способ – продувка приспособления мощным потоком воздуха, направленным в сторону, обратную направлению фильтрации.

   Некоторые владельцы пылесосов с бумажным пылеприемником также продувают фильтр сжатым воздухом. Подобная процедура способна восстановить улавливающую способность пылесборника, если провести ее 1-2 раза. При дальнейших попытках обработки воздухом восстанавливающего эффекта не будет.

   Уход за деталями

   Чистим насадки, трубу и шланг

   Для очищения всасывающего шланга и рабочих насадок-щеток, выполните следующие действия:

   • наполните ванну теплой водой;
   • отсоедините шланг от пылесоса и поместите его в жидкость на 10 минут;
   • через указанное время прочистите внутреннюю поверхность трубы длинным прутом или стальной проволокой, протрите внешнюю поверхность жесткой губкой;
   • достаньте шланг из воды и положите на расстеленную клеенку, высушите.

   Чтобы удалить скопления пыли, шерсти и волос с насадок, выставьте положение переключателя щетки так, чтобы щетина выдвинулась, и устраните загрязнения с помощью пинцета, ножниц или старой зубной щетки.

   После этого наберите в емкость воду и добавьте моющее средство или мыло, в полученный раствор положите насадку на 15 минут, после чего протрите ее жесткой губкой, ополосните чистой водой и оставьте сушиться.

   Продуваем мотор
   • снимите с пылесоса все фильтры, закройте корпус и вынесите прибор на открытое пространство (например, балкон); включите устройство в электропитание, выставьте переключатель мощности на максимум;
   • через 15-20 минут работы отключите устройство от сети, дайте ему остыть и оботрите его увлажненной тряпкой.

   СПРАВКА! Процесс очистки от пыли внутри будет эффективней, если вы будете во время продувки немного наклонять пылесос в разные стороны и прикроете (не полностью) отверстие, к которому присоединяется шланг.

   Убираем запах

   При нерегулярном уходе или вследствие попадания в пылесборник влаги, остатков пищи, пылесос начинает неприятно пахнуть. Также же запах может появиться, если в аквафильтре застоялась грязная вода.

   Чтобы избавиться от подобной проблемы достаньте и промойте мыльной водой устройство для сбора пыли и фильтр защиты двигателя.

   Для устранения запаха воспользуйтесь шариками-ароматизаторами, которые поместите в пылесборник и оставьте там до момента его опустошения.

   «Ароматерапию» легко провести и в домашних условиях:

   • смешайте винный уксус и теплую воду в равных частях; разберите пылесос и обработайте раствором всю внутреннюю часть прибора;
   • дождитесь высыхания агрегата, после чего нанесите на ватный диск 5-6 капель любого эфирного масла и положите его в пылесборник.
   Очищаем турбощетку

   Данное приспособление отличается от обычных щеток наличием вращающегося вала с жесткой щетиной, расположенного в месте забора пыли.

   Чистите такую насадку не менее 1 раза в полгода, если в доме есть животные – не реже 1 раза в 3 месяца:

   • снимите защитную крышку, переверните щетку и открутите винтики, расположенные на внутренней стороне устройства;
   • рассоедините насадку на две части, протрите внутреннюю поверхность каждой влажной тряпкой;
   • удалите с помощью пинцета, ножниц скопившиеся волосы, шерсть и соберите щетку.

   Наши советы помогли Вам?

   Чистка от ртути

   Пары металла, попадая в организм живого существа при дыхании, распределяются по всем органам и накапливаются в них, вызывая отравления, тошноту, одышку, повышение температуры тела, поражение центральной нервной системы.

   Поэтому, если в вашем доме был разбит ртутный термометр, есть вероятность, что частицы металла попали в пылесос.

   Во время работы прибора ртуть начнет испаряться, но, даже находясь в выключенном виде, пылесос будет создавать токсичный фон.

   Чтобы убедиться, что вещество действительно попало в электроприбор, воспользуйтесь тестом-полоской: разберите пылесос и все детали поместите в полиэтиленовый мешок, тест положите туда же реагентом вверх. Если концентрация паров ртути велика, полоска через 2 часа станет светло-серой.

   В этом случае необходима очистка электроприбора с помощью жидкого демеркуризатора:

   • соберите пылесос, оденьте шланги, насадки, подключите прибор к сети;
   • приготовьте препарат или воспользуйтесь раствором марганца (2 г перманганата калия растворите в 1 л теплой воды), распылите жидкость в шланг всасывания воздуха, подождите 1 минуту и выключите пылесос;
   • разберите электроприбор и поместите все детали на открытый воздух на неделю.

   Если следующая проверка тестом покажет наличие паров ртути – пылесос нуждается в замене.

   Также вы можете вызвать специалистов (демеркуризаторов) на дом для удаления металла из электроприбора.

   Тщательное выполнение всех рекомендаций и правил эксплуатации пылесоса позволит вам пользоваться этим прибором длительное время без его поломок и ремонта. Регулярный, несложный уход за оборудованием обеспечит сохранение всех технических характеристик устройства и высокое качество уборки.

   Внешний вид

   Пылесос Philips FC9071 имеет простой, лаконичный и современный внешний вид. Он выполнен из качественного пластика. Характерны корпус и детали светлого и темного голубого оттенка. Колеса большие, серые. Телескопическая трубка — металлическая. Шланг с насадками имеют темный серый оттенок.

   Все элементы контроля и управления выведены на верхнюю панель. Особенностью является крупная кнопка старта работы и автоматического сматывания кабеля питания. Там же располагается и регулятор мощности всасывания, который тоже большой по размерам. Рядом находится индикатор, который указывает на заполнение мешка.

   На панели располагается держатель для картриджа с ароматизатором. Крупные кнопки сделаны специально для того, чтобы пользователю было удобнее управлять пылесосом. Причем нажимать на них можно не руками, а ногами, так что не придется наклоняться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *