Gc3320 philips утюг как почистить

Philips GC3320 – страница 2

Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je dosaženo nastavené teploty.

Poznámka: Pokud je nastavená teplota příliš nízká (MIN až 2 ), může se stát, že voda bude z žehlicí

plochy kapat (viz kapitola „Funkce“, část „Systém Dr ip Stop“).

1  Nasta vteregulátorpárydopolohy0(=bezpáry)(Obr . 3).

2  Nasta vtedoporučenouteplotužehličky(vizkapitola„Přípra vakpoužití“, odstav ec

Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete při jakék oliv teplotě použít funkci rozpr ašovače. T a pomáhá

odstranit nepoddajné záhyby .

1  Zk ontrolujte, zdajevnádržcedostatekvody .

2  Opak ovanýmstlačenímtlačítkarozprašo vačenavlhčetežehlenoulátku(Obr . 8).

Silný parní ráz pomáhá odstr anit velmi nepoddajné záhyb y .

Funkci parního rázu je možné použít pouze tehdy , je-li teplota nastavena mezi 2 a MAX.

1  Stiskněteauvolnětetlačítk oparníhoimpulsu(Obr . 9).

Koncentrovaný parní ráz z dlouhých otvorů v e špičce Steam Tip umožňuje rozložení pár y do všech

částí oblečení. Koncentrovaný parní ráz lze použít pouze při nasta vení teploty mezi 2 a MAX.

1  Stiskněteauvolnětetlačítk oparníhoimpulsu(Obr . 10).

Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloz e . T o je užitečné při odstr aňování

záhybů u za věšených oděvů, záclon atd.

1  Držtežehličkuvesvislépolozeastiskněteauv olnětetlačítk oparníhorázu(Obr . 11).

Funkce Drip Stop zabr aňuje vytváření pár y v případě, že byla nasta vena nedostačující teplota žehličky ,

aby z e žehlicí plochy neodkapávala voda. V takovém případě můžete uslyšet zvuk.

Funkce automatického vypínání automaticky vypne žehličku, pokud jste s ní určitou dobu nepohn uli.

Poautomatickémvypn utížehličkyzačneblikatčer venák ontrolkaautomatického

Chcete-li, aby se žehlička zno vu ohřála:

Čer venák ontrolkaautomatickéhovypnutízhasne.

Pokudteplotažehlicíploch ypokleslapodnastav enouteplotu, rozsvítíseoranžo vákontr olka

2  Pokudseoranžo vákontr olkateplotypopohybužehličk ourozsvítí, vyčk ejtesdalším

Poznámka: Pokud se or anžová kontr olka teploty po pohybu žehličk ou nerozsvítí, má žehlicí plocha stále

správnou teplotu a žehlička je připravena k použití.

1  Nasta vteregulátorpárydopolohy0, odpojtepřístr ojzesíťovézásuvkyanechtežehličku

2  Zežehlicíploch yotřetevšechnynečistotyvlhkýmhadřík em, případněmůžetepoužít

Abyzůstalažehlicíplochahladká, chraňtejipředpřímýmkontaktemsk ovovýmipředměty . 

Kčištěnížehlicíploch ynikdynepoužívejtedrátěnku, ocetanijinéchemikálie.

3  Horníčástžehličkyotřetena vlhčenýmhadříkem.

4  Nádržkunavodupra videlněvyplachujtevodou. Povypláchnutíjivyprázdněte(Obr . 12).

Dvojitý aktivní systém čištění v odního kamene se skládá z odvápňovací tab lety a funkce čištění

vodního kamene Calc-Clean.

1 Odvápňovací tab leta zabr aňuje ucpání parních otvorů usazeninami. T ableta je neustále aktivní a

není třeba ji vyměňovat (Obr . 13).

2 Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene ze žehličky .

Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdn y . Pokud b y voda v e vaší oblasti byla nadměrně

tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše vytvářel y šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.

1  Přesvědčtese, žejezástrčkapřístr ojeodpojenazezásuvky .

2  Regulátorpár ynasta vtedopoloh y0. 

3  Nádržkunavoduna plňteažpooznačenímaximálníhladiny . 

Nenalévejtedonádržkynav oduocetnebojinépřípra vkykodstraněnívodníhokamene.

4  Nasta vteregulátorteplotynaMAX.

6  Pozhasn utíkontr olkyteplotyodpojtežehličkuzezásuvky .

7  Podržtežehličkunaddřezem, stiskněteapodržtestisknutétlačítk oCalc-Cleanazvolna

poh ybujtežehličkouzestran ynastranu(Obr . 14).

Zežehlicíploch yzačnevystupovathorkávodaapára.  Tímseodplavívšechn ynečistotya

8  Povyprázdněnínádržkynav odutlačítkoCalc-Cleanuvolněte. 

9  Pokudžehličkastáleobsahujemnožstvínečistot, postupopakujte.

1  Zapojtežehličkudozásuvkyv ezdianechtežehličkuzahřát, abysežehlicíplochausušila.

2  Pozhasn utíkontr olkyteplotyodpojtežehličkuzezásuvky .

3  Lehcepřežehletek ousekpoužitélátky , abyseodstranilpovlak, kterýsemohlutvořitna

 Nasta vteregulátorpárydopolohy0, odpojtepřístr ojzesíťovézásuvkyanechtežehličku

2  Síťov oušňůruoviňtekolempříslušnéčásti(Obr . 15).

3  Žehličkuuchováv ejtevesvislépolozenabezpečnémsuchémmístě.

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného kom unálního odpadu, ale odevzdejte jej do

sběrny určené pro recyklaci. P omůžete tím chránit životní prostředí (Obr . 16).

P okud budete potřebovat ser vis, infor mace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webo vou stránku

společnosti Philips www .philips.com nebo se obr aťte na středisko péče o zákazníky společnosti

Philips ve své z emi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětov ou zár ukou). P okud se

ve vaší z emi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontakto vat místního dodavatele výrobků

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy , se kterými se můžete u přístroje setkat. P okud se

vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, kontaktujte středisk o péče o zákazníky

Problém Možnápříčina Řešení

Jde o problém s

Zkontrolujte síťo vou šňůr u, zástrčku i zásuvku ve

zásuvky , ale žehlicí

V olič teploty je nastav en

Nastavte regulátor na požado vanou teplotu

V nádržce není dostatek

Naplňte nádržku vodou (viz kapitola „Příprava

k použití“, odsta vec „Plnění odnímatelného

Regulátor pár y je

Nastavte regulátor pár y do polohy 1 až 4 (viz

nastav en do polohy 0.

kapitola „P oužití přístroje“, část „Žehlení

Problém Možnápříčina Řešení

Žehlicí plocha není

Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení

dostatečně hor ká nebo je

2 až MAX). P ostavte žehličku na

zapnutá funkce Drip-stop

zadní stěnu a počkejte se žehlením, dokud

(pouze některé typ y).

oranžová kontrolka teploty nezhasne

Během žehlení na

V olič teploty je nastav en

Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení

tkaninu kape voda.

na teplotu, která je příliš

2 až MAX). P ostavte žehličku na

nízká pro žehlení s párou.

zadní stěnu a počk ejte , dokud nezhasne oranžová

Přidali jste do nádržky

Vypláchněte nádržku a nenalévejte do ní žádnou

Nezavřeli jste správně

Stlačte víčko , dokud neuslyšíte zaklapnutí.

víčko plnicího otvoru.

Ze žehlicí plochy

Šupinky se vytvářejí kvůli

P oužijte jednou nebo několikrát funkci Calc-

nadměrně tvrdé vodě.

Clean (viz kapitola „Čištění a údržba“, část

odlupují šupinky a

Lehce pohněte žehličkou, abyste funkci

čer v eně bliká

vypnutí vypnula žehličku

automatického vypnutí deaktiv ovali. Čer vená

(viz kapitola „Funkce“).

kontrolka automatického vypnutí k ontrolky

Z žehlicí plochy

P ostavili jste žehličku do

P o použití vždy nastavte ovladač pár y do pozice

vodoro vné polohy ,

0 a vyprázdněte nádržku na vodu. Žehličku

zatímco byla v nádržce

uchováv ejte postav enou na zadní stěnu.

stále ještě voda.

Funkci parního rázu jste

P okr ačujte v žehlení ve vodoro vné poloze a

používali příliš často

určitou dobu počkejte, než znovu použijete

během krátké doby .

funkci parního rázu.

Zvolte teplotu, při které lze použít funkci parního

rázu (nastav ení teploty 2 až MAX). P ostavte

žehličku na zadní stěnu a před použitím funkce

parního rázu počkejte , až kontrolka teploty

Õnnitleme ostu puhul ja ter vitame Philipsi poolt! Selleks, et Philipsi tootetoest kasu oleks,

registreerige oma toode saidil www .philips.com/welcome.

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Ärge kunagi kastke tr iikrauda vette .

Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele mär gitud toitepinge vastab kohaliku

Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui

seade on maha pillatud või lekib.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike oluk ordade vältimiseks uue vastu vahetama

Philips, Philipsi volitatud hooldusk eskus või samaväärset kvalikatsiooni omav isik.

Ärge jätke elektr ivõr ku ühendatud seadet järelvalveta.

Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa ar vatud lapsed) nii

kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav

isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.

Jälgige , et lapsed ei saaks seadmega mängida.

Ärge laske toitejuhtmel vastu kuuma talda või tr iikrauda minna.

Ühendage seade ainult maandatud pistikupessa.

Kontrollige toitejuhet võimalike kahjustuste leidmiseks korrapär aselt.

T r iikr aua tald võib minna väga kuumaks ja puudutamisel tekitada põletusi.

Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet, täidate või tühjendate veepaaki ning kui

katkestate kasvõi hetkeks triikimise , pange aururegulaator asendisse 0, tr iikr aud kannale seisma

ning eemaldage pistik elektrivõr gust.

Alati pange ja kasutage triikr auda kuival, kindlal ja horisontaalsel pinnal.

Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tär geldamise , katlakivieemaldamise ega mingite teiste

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui

seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vasta valt, on seadet tänapäeval

kasutatavate teaduslik e teoor iate järgi ohutu kasutada.

A Piserdusotsik

B Kattega täitea va

C Lisaaur u nupp ( 9 )

D Piserdusnupp ( 8 )

E Aur uregulaator

F Merevaiguvär vi temperatuur i märgutuli (ainult teatud mudelitel: punane automaatse

G Calc-Clean (katlakivi eemaldamine) nupp

H T emper atuur i ketasregulaator

I T oitejuhe

J Kand

K Anti-Calc (katlakivieemaldamise) tablett (ain ult teatud mudelitel)

L V eepaak

P ole näidatud: täitmisnõu

Eemaldage triikraua tallalt kõik kleebised, kaitsekile või plastkaitse (Jn 2).

Ärge täitk e veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise , katlakivieemaldamise ega mingite teiste

k eemiliste vahenditega.

1 K ontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tõmmatud.

2 Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta) (Jn 3).

3 Avage v eepaagi täiteava kaas.

4 Kallutage triikraud tahapoole ja kasutage v eepaagi maksimaalse tasemeni täitmiseks

täitmisnõud. (Jn 4)

Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise.

5 Sulgege täitea va kaas (klõpsatus).

1 Pange triikraud kannale püstiasendisse.

2 Nõutud triikimistemperatuuri valikuks k eerake k etasregulaator vajalikku asendisse (Jn 5).

Kontrollige pesulalipikult esemete triikimistemper atuure:

1 sünteetilised kangad (näit akrüül, nailon, polüamiid, polüester)

3 puuvillane ja linane

Kui te ei tea, millisest või millistest materjalidest on ese valmistatud, tr iikige õige tr iikimistemperatuur i

määramiseks kohta, mida eseme kandmisel või kasutamisel pole näha.

Siid, villane ja sünteetiline materjal: tr iikige kanga pahemalt poolt, et vältida läikivate laikude tekkimist.

Plekkide ärahoidmiseks är ge kasutage piserdusfunktsiooni.

T r iikimist alustage neist esemeist, mis nõua vad madalamat tr iikimistemperatuur i, nagu näiteks

sünteetilisest kiust tehtud esemetest.

3 Sisestage pistik maandatud pistikupessa.

T emperatuuri märgutuli sütib põlema (Jn 6).

4 Pärast temperatuuri märgutule kustumist oodak e natuke enne triikimisega alustamist.

T r iikimise ajal süttib aeg-ajalt märgutuli.

Märkus: Esmakasutusel võib tr iikraud veidi suitseda. See nähtus kaob kiiresti.

1 K ontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.

2  V aligesoovitata vtriikimistemperatuur(vtptk„Ettevalmistuskasutamiseks”, lõik

3 Seadistage vasta v auruseade. K ontrollige, kas auruseade sobib seadistatud triikimistemperatuu

1 või 2 mõõdukas aur utamine (temperatuur i seaded 2 kuni 3 )

3 või 4 maksimaalne aur utamine (temperatuur i seadistus 3 kuni MAX)

Märkus: T riikraud hakkab auru tootma niipea, kui seadistatud temperatuur on saavutatud.

Märkus: Kui temperatuur on liiga madalaks (MIN kuni 2 ) k eeratud, siis võib triikraua tallast vett

tilkuda (vt pt „Omadused” lõiku „Tilgalukusti”).

1 Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta) (Jn 3).

2  V aligesoovitata vtriikimistemperatuur(vtptk„Ettevalmistuskasutamiseks”, lõik

T r iigitava eseme niisutamiseks võite kasutada piserdusfunktsiooni. See aitab eemaldada tugevaid

1 K ontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.

2 T riigita va toote niisutamiseks vajutage mitmel korral piser dusnupule (Jn 8).

Võimas lisaaur aitab eemaldada väga tugevad kor tsud.

Lisaaur u võite kasutada ainult siis, kui temper atuur iseaded on vahemikus 2 kuni MAX.

1 V ajutage ja vabastage lisaauru nupp (Jn 9).

Aur uotsaku pikkadest avadest väljuv k ontsentreer itud lisaaur parandab aur u levikut rõiva igasse

osasse . Kontsentreeritud lisaaur u võite kasutada ainult temperatuur iseadete vahemikus 2 kuni

1 V ajutage ja vabastage lisaauru nupp (Jn 10).

Lisaaur u funktsiooni võite r akendada ka püstasendis triikr aual. Seda on sobiv kasutada kor tsude

eemaldamiseks rippuvatelt r iietelt, kardinatelt jms.

1 Asetage triikraud püstasendisse ja vajutage ning vabastage lisaauru funktsiooni nupp (Jn 11).

Ärge kunagi suunak e aurujuga inimeste poole .

Sellel triikr aual on tilgalukusti, mis hoiab är a tilkumise. Madalamatel temper atuuridel lõpetab tr iikr aud

automaatselt aur u väljutamise , et vee tilkumist triikraua tallast är a hoida. Funktsiooni rakendumisel

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikr aua automaatselt välja, kui seda ei ole tükk aega

Punane automaatse väljalülitamise näidik hakkab vilkuma, andes märku, et automaatne

väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja (Jn 6).

Et triikr aud hakkaks jälle kuumenema,

1 tõstk e triikrauda või liigutage seda natuke.

Punane automaatse väljalülitamise näidik kustub.

K ui talla temperatuur langeb alla seadistatud triikimise temperatuuri, siis mere vaiguk ollane

temperatuuri märgutuli hakkab põlema.

2 K ui temperatuuri märgutuli sütib pärast triikraua liigutamist põlema, siis oodak e enne triikima

hakkamist, kuni see uuesti kustub.

Märkus: Kui pärast triikraua liigutamist k ollane märgutuli ei sütti, on tallaplaadi temperatuur piisav ja

triikraud kasutamiseks valmis .

1  Pangeaururegulaatorasendisse„0”, eemaldagepistikseinak ontaktistjalask etriikraual

2 Pühkige niisk e lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja

Selleks, et tald oleks sile , vältige selle kriimustamist metallesemetega. Ärge kunagi kasutage

küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua talla puhastamiseks.

3 Puhastage seadme ülemine osa niisk e lapiga.

4 Loputage veepaaki k orrapäraselt veega. Pärast loputust tühjendage paak (Jn 12).

Kaksiktoimeline katlakivi süsteem koosneb katlakivi eemaldamistab letist veepaagi sees, mis on

kombineeritud katlakivi eemaldamisfunktsiooniga.

1 Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära aur u väljumisavade ummistumise. T ablett on püsivalt

aktiivne ja seda ei pea vahetama (Jn 13).

2 Calc-Clean funktsioon kõr valdab triikr auast katlakivi osakesed.

Eemaldage katlakivi kasutades Calc-Clean funktsiooni iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piir konnas

on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid), kasutage Calc-Clean funktsiooni sagedamini.

1 K ontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tõmmatud.

2 Pange aururegulaator asendisse 0.

3 V alage veepaak v ett täis (kuni MAX-tähiseni).

Ärge valage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.

4 Seadk e temperatuuri ketasr egulaator MAX asendisse.

5 Sisestage pistik maandatud pistikupessa.

6 K ui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.

7 Hoidk e triikrauda valamu kohal, vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise nuppu all ning

liigutage triikrauda edasi-tagasi (Jn 14).

T allast väljub aur ja k eev v esi. Mustus ja katlakivi helbed (kui on olemas) uhutakse minema.

8 V abastage katlakivi eemaldamise nupp , kui veepaagis olnud vesi on ära kasutatud.

9 K ui triikrauas on veel hulgaliselt lisandeid, siis korrak e katlakivi eemaldamise toimingut.

1 Sisestage pistik uuesti seinak ontakti ja laske triikraual kuumeneda, kuni tald on kuiv .

2 K ui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.

3 T riikige tallale jäänud v eejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda kasutatud riideeset.

4 Lask e triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.

 Pangeaururegulaatorasendisse„0”, eemaldagepistikseinak ontaktistjalask etriikraual

2 K erige toitejuhe ümber juhtme hoidiku (Jn 15).

3 Hoiustage triikraud oma kannale tur valisse ja kuiva k ohta.

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümber töötlemiseks

ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 16).

Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti

www .philips.com või pöörduge oma r iigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefonin umbr i leiate

garantiilehelt). Kui teie r iigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad prob leemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei

suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi

Häire Võimalik põhjus Lahendus

T r iikr aud on

See on ühenduse viga. Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.

T emper atuur i

Seadke temperatuur i regulaator nõutud

ketasregulaator on seatud

T r iikr auast ei tule

V eepaagis ei ole küllaldaselt

Täitke veepaak (vt ptk „Ettevalmistus

kasutamiseks” lõiku „V eepaagi täitmine”).

Aur uregulaator on asendis

Seadistage aur uregulaator vahemikku 1–4 (vt

ptk „Seadme kasutamine” lõiku „Aur uga

Häire Võimalik põhjus Lahendus

T r iikr aud ei ole piisa valt

Seadistage aur uga triikimiseks sobiv temper atuur

kuum ja/või tilgalukusti

( 2 kuni MAX). P ange tr iikraud kannale seisma

funktsioon on aktiveeritud

ja oodake enne triikima hakkamist, kuni kollane

(ainult teatud mudelitel).

temperatuur i mär gutuli kustub.

V eetilgad tilguvad

T emper atuur i

Seadistage aur uga triikimiseks sobiv temper atuur

ketasregulaator on seatud

(temperatuur iseade 2 kuni MAX). Pange

temperatuur ile , mis on

triikr aud kannale seisma ja oodake enne triikima

aur uga tr iikimiseks liiga

hakkamist, kuni kollane temperatuur i märgutuli

Olete pannud mingit

Loputage veepaak puhtaks ja ärge lisage sinna

T e ei sulgenud täitmisava

V ajutage kaant, kuni kostab klõpsatus.

kaant korr alikult.

Katlakivi helbed ja

Kare vesi tekitab triikr aua

Kasutage Calc-Clean-funktsiooni üks või rohkem

tallas katlakivi helbeid.

korda (vt ptk „Puhastamine ja hooldamine“ lõiku

T emper atuur i

Liigutage natuke triikr auda automaatse

väljalülitusfunktsiooni deaktiveerimiseks. Punane

triikr aua välja lülitanud (vt

automaatse väljalülitamise näidik kustub.

Pärast tr iikr aua

Olete pannud triikr aua

Seadke pärast kasutamist aur uregulaator alati

asendisse „0” ja tühjendage veepaak. Hoiustage

ajal kui veepaaki on v eel

triikr aud kannale .

tallast vett (ain ult

T r iikr aud ei

Olete kasutanud lisaaur u

Jätkake horisontaalasendis tr iikimist ja oodake

väljuta aur ujuga.

funktsiooni lühikese aja

natuke, enne kui kasutate lisaaur u funktsiooni

jooksul liiga tihti.

T r iikr aud ei ole piisa valt

Seadistage lisaaur u funktsiooni kasutamiseks

sobiv triikimistemper atuur (temper atuuriseaded

2 kuni MAX). P ange tr iikraud kannale seisma

ja enne lisaaur u funktsiooni kasutamist oodake,

kuni kollane temperatuur i näidik kustub.

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi

tvr tka Philips, registrir ajte svoj proizv od na: www .philips.com/welcome .

Prije kor ištenja apar ata pažljivo pročitajte o ve upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe .

Nikada ne uranjajte glačalo u vodu.

Prije pr iključivanja apar ata provjerite odgovara li mrežni napon nav eden na apar atu naponu

Aparat nemojte kor istiti ako su na utikaču, kabelu za napajanje ili samom apar atu vidljiva

oštećenja, ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mor a ga zamijeniti tvr tka Philips, ovlašteni Philips ser visni centar

ili neka dr uga kvalicirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije .

Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je spojen na mrežno napajanje .

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim zičkim ili mentalnim

sposobnostima niti osobama koje nemaju do voljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba

odgov or na za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje apar ata.

Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igr ala s aparatom.

Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s vrućom površinom za glačanje.

Aparat pr iključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.

Redovito pro vjeravajte je li kabel za napajanje oštećen.

P ovršina za glačanje može se jako zagrijati i uzrokovati opek otine ako se dodir uje .

Nakon glačanja, tijekom čišćenja apar ata, punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kad nakratko

ostavljate glačalo bez nadz ora: postavite kontrolu pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni

položaj i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.

Glačalo uvijek stavljajte i k or istite na stabilnoj, r avnoj i vodoravnoj po vršini.

Nemojte stavljati parf em, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje

glačanja ili neka dr uga kemijska sredstva u spremište za vodu.

Ovaj aparat namijenjen je isključivo upor abi u kućanstvu.

Ovaj proizvod tvr tke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).

Ako aparatom r ukujete ispr avno i u skladu s o vim uputama, prema dostupnim znanstvenim

Очистка от накипи
Паровой утюг Philips

Со временем в паровых утюгах начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из парового утюга выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы парового утюга на оптимальном уровне.

Чистка и обслуживание, Функция очистки от накипи calc-clean, После очистки от накипи – Инструкция по эксплуатации Philips GC 3320

background image

Если загорается желтый индикатор, начинайте глажение после его выключения.

Если индикатор нагрева не включился, утюг готов к использованию.

Чистка и обслуживание

система очистки от накипи Double-active Calc

(только для моделей gC3360/3340/3332/3331/3330/3321)

Система очистки от накипи Double-Active Calc содержит картридж для предотвращения

образования накипи , совмещенный с функцией очистки от накипи.

Картридж для предотвращения образования накипи защищает отверстия выхода пара.

Картридж функционирует постоянно и не требует замены (Рис. 12).

Функция очистки от накипи Calc-Clean предназначена для удаления частиц накипи от

Функция очистки от накипи Calc-Clean

Используйте функцию очистки от накипи один раз в две недели. Если вода в вашей местности

очень жесткая (в этом случае при глажении из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию

очистки от накипи необходимо использовать чаще.

Убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Установите парорегулятор в положение 0.

Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня.

Не добавляйте в резервуар для воды уксус и другие средства для удаления накипи.

Установите дисковый регулятор нагрева в положение МАХ.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.

Поместите утюг над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку включения функции

очистки от накипи и слегка встряхните его (Рис. 13).

Из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода, вымывая загрязнения и хлопья

накипи (при их наличии).

Отпустите кнопку Calc-Clean после прекращения выхода воды из резервуара.

Если утюг по-прежнему загрязнен, повторите очистку.

После очистки от накипи

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и дайте утюгу нагреться до

Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.

Осторожно проведите утюгом по куску ненужной ткани, чтобы стереть с подошвы

Инструкция и руководство для Philips GC 3320 на русском

В случае, когда внутри емкости для воды образуется накипь, при глажке на белье могут оставаться пятна, которые портят одежду. При сильном загрязнении, отверстия для выхода пара могут быть полностью перекрыты и эта важная функция будет утрачена.

Для устранения этого нежелательного явления, необходима очистка утюга Philips от накипи. Благо у него есть система calc clean. Чтобы понять, как работает эта система посмотрите видео:

Проблема отложения минеральных солей на поверхности электроприборов существует во всех устройствах, использующих процедуру нагревания и кипячения воды.

Для надежной и долгосрочной работы устройства для глажки нужно периодически проводить очистку прибора от солевых отложений. Налет известкового слоя не только забивает отверстия для выхода пара, но и ухудшает теплоотдачу прибора, что может привести к выходу из строя.

Устранить данную проблему можно так:

 1. использовать предусмотренную функцию самоочистки (у большинства моделей есть эта функция);
 2. удалить налет с помощью лимонной кислоты;
 3. использовать для этой цели уксусную кислоту;
 4. применить специальное средство для удаления накипи.

Утюги Philips

 • Изображение
 • Текст
 • Содержание

GC3360, GC3340, GC3332, GC3331, GC3330,

Утюги Philips

 • English Important Electromagnetic fields (EMF)
  Filling the water tank
  Steam ironing
  Spray function
  Double-Active Calc System (GC3360/3340/3332/3331/3330/3321 only)
  Важно
  Гладене с пара
  Функция за пръскане
  Двойна активна система за почистване на накип (само за GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Důležité
  Žehlení s párou
  Funkce rozstřikování
  Dvojitý aktivní systém čištění vodního kamene (pouze u modelů GC3360 / 3340 / 3332 / 3331 / 3330 / 3321)
  Tähelepanu!
  Auruga triikimine
  Piserdusfunktsioon
  Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem (ainult GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Važno
  Glačanje s parom
  Funkcija raspršivanja
  Sustav s dvostrukim djelovanjem protiv nakupljanja kamenca (Double-Active Calc System) (samo modeli GC3360/3340/3332/3331/33…
  Fontos!
  Gőzölős vasalás
  Vízpermet funkció
  Kettős vízkőmentesítő rendszer (a GC3360/3340/3332/3331/3330/3321 típusoknál)
  Маңызды
  Бумен үтіктеу
  Су шашу қызметі
  Екі есе белсенді қақ тазалау жүйесі (тек GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Svarbu
  Lyginimas garais
  Purškimo funkcija
  Dvipusio veikimo kalkių šalinimo sistema (tik GC3360/3340/3332/3331/3330/3321 modeliuose)
  Svarīgi
  Gludināšana ar tvaiku
  Smidzināšanas funkcija
  Double-Active Calc sistēma (tikai GC3360/3340/3332/3331/3330/3321 modeļiem)
  Ważne
  Prasowanie parowe
  Funkcja spryskiwacza
  Podwójny aktywny system antywapienny (tylko modele GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Important
  Călcarea cu abur
  Funcţie spray
  Sistem anticalcar cu acţiune dublă (numai GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Внимание
  Глажение с паром
  Функция распыления
  Система очистки от накипи Double-Active Calc (только для моделей GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Dôležité
  Žehlenie s naparovaním
  Funkcia kropenia
  Automatický dvojitý systém odstraňovania vodného kameňa Double-Active Calc (len modely GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Pomembno
  Likanje s paro
  Funkcija pršenja
  Sistem proti apnencu z dvojnim delovanjem (samo GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Važno
  Peglanje sa parom
  Funkcija raspršivanja
  Sistem uklanjanja kamenca sa dvostrukim dejstvom (samo GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)
  Важлива інформація
  Прасування з відпарюванням
  Функція розпилення
  Подвійна система очищення від накипу (лише моделі GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)

Самоочистка

 • Подготовить таз для сбора отработанной жидкости. Набрать в емкость для воды максимальный уровень. Включить утюг на максимальную температуру. После нагревания он отключится. Нужно дождаться повторного включения и отключения прибора, после чего вынуть штепсель из розетки.
 • Нажать кнопку самоочистки и держать утюг над заранее подготовленным тазом. Из него будет выходить пар и кусочки накипи вместе с горячей водой. Провести очистку можно несколько раз до получения требуемого результата.
 • Приборы, имеющие эту функцию, обычно оборудованы специальным противоизвестковым стержнем, который так же очищается при проведении такой процедуры.

Как почистить утюг филипс от накипи внутри при отсутствии функции самоочистки?

Итоги

Из всех описанных систем самоочистки наиболее удобны функции Self и Calc Clean – очистка производится исключительно паром и водой без применения съемных частей.

Чтобы утюг служил дольше и редко требовал чистки, рекомендуется использовать фильтрованную или дистиллированную воду. А добавлять дополнительные средства не рекомендуем из-за возможного забивания отверстий нерастворимыми частицами.

Редакция TexnoGuru постаралась кратко и емко описать, как пользоваться функциями, но возможно у вас возникли вопросы — задайте их в комментариях, редакторы-эксперты обязательно ответят.

Качественная глажка современными утюгами требует использования функции отпаривания. После применения отпаривания, внутри утюга образуется накипь, которую нужно убирать. Для этого есть функция самоочистки утюга. Она существенно продлевает срок жизни бытового прибора.

Лимонная кислота

 • Развести приготовленные кристаллы в воде в соотношении 1 гр. на 100 мл. воды. Обычно емкость сосуда для отпаривателя составляет 200 мл. – 2 гр. на 200 мл.
 • Полученный раствор залить в утюг и включить его на максимальный нагрев. После отключения, дождаться, когда он повторно включится и выключится, вынуть вилку из розетки и нажать кнопку отпаривателя, держа утюг над тазом. Из отверстий будет выходить пар, горячая вода с кусочками накипи. Процедуру необходимо повторить и выполнять до полной очистки. Может понадобиться 3-4 повторных операций. Завершив работу протереть подошву мягкой тряпочкой или салфеткой.

Уксус

 • Подготовить емкость с невысокими бортами, в которую войдет утюг. Это может быть противень для выпечки, глубокая сковорода.
 • Приготовить раствор уксуса из расчета два стакана на литр воды. Концентрация раствора – 4,5%. При использовании 70% уксусной эссенции пропорция будет иной. На 1 литр воды взять 60-65 мл уксусной эссенции.
 • Установить прибор на противень, залить подготовленным раствором. Задняя часть должна быть выше, чем передняя, уровень жидкости чуть выше подошвы. Для этого можно использовать деревянные брусочки, палочки.
 • Поставить противень на огонь и довести до кипения. Реакция начинается сразу. Выдержать паузу 25-30 минут и нагревание повторить. Таким образом будут очищены подошва и отверстия для пара.
 • После окончания промыть чистой водой и протереть насухо.

Пользоваться прибором сразу нельзя, нужно дать время для высыхания, потому что, обрабатывая утюг таким методом вода может попасть на элементы, которые во время работы находятся под напряжением.

Помните, что при работе будет выделяться неприятный запах, поэтому проводить обработку нужно в хорошо проветриваемом помещении, или при наличии вытяжки над плитой.

Специальные средства для удаления солевых отложений

Промышленность выпускает разнообразные средства по уходу за утюгами. Инструкция по применению у всех одинакова или отличается одна от другой незначительно:

 • налить в емкость состав для удаления накипи
 • включить в сеть на максимальную температуру
 • после отключения нажать кнопку самоочистки или, при ее отсутствии, кнопку выпуска пара над заранее приготовленной емкостью (таз, большая кастрюля)
 • повторить 3-4 раза добавляя жидкость в емкость
 • промыть прибор чистой водой до полного удаления остатков раствора
 • Изображение
 • Текст

www.philips.com

Комментарии

Выделить → Я нашла инструкцию для своего утюга здесь! #manualza

 • Кликнуть →

Читаю сейчас инструкцию к препарату «Нурофен». Показания к применению: — Применяют при головной, зубной и других болях. Побочное действие: головная боль…

Всё ещё не с нами?

Накипь — это всегда плохо

В случае, когда внутри емкости для воды образуется накипь, при глажке на белье могут оставаться пятна, которые портят одежду. При сильном загрязнении, отверстия для выхода пара могут быть полностью перекрыты и эта важная функция будет утрачена.

Для устранения этого нежелательного явления, необходима очистка утюга Philips от накипи. Благо у него есть система calc clean. Чтобы понять, как работает эта система посмотрите видео:

Проблема отложения минеральных солей на поверхности электроприборов существует во всех устройствах, использующих процедуру нагревания и кипячения воды.

Для надежной и долгосрочной работы устройства для глажки нужно периодически проводить очистку прибора от солевых отложений. Налет известкового слоя не только забивает отверстия для выхода пара, но и ухудшает теплоотдачу прибора, что может привести к выходу из строя.

Устранить данную проблему можно так:

 1. использовать предусмотренную функцию самоочистки (у большинства моделей есть эта функция);
 2. удалить налет с помощью лимонной кислоты;
 3. использовать для этой цели уксусную кислоту;
 4. применить специальное средство для удаления накипи.

Как найти, что утюг нуждается в очистке

Неважно какая аннотация современного утюга с функцией отвода пара подтверждает, что для использования функции пароотвода может быть использована только дистиллированная вода. Невзирая на это временами в резервуар заливают обыденную водопроводную воду, что в итоге приводит к образованию накипи. Основная причина — излишек минеральных солей, входящих в нефильтрованную воду. Конкретно они оседают на стенах резервуара, образуя известковый слой.

Очевидными признаками того, что чистка утюга от накипи нужна являются:

 • подошва утюга «цепляется» за поверхность тканей во время глажки;
 • давление пара ослабело, или пропало совершенно;
 • на ткани после глажки остаются следы желтого цвета, маленькие крошки либо песок;
 • в запущенных случаях утюг становится приметно тяжелее.

Даже один из перечисленных симптомов свидетельствует о засорении резервуара с водой. Это означает, что необходимо принимать конструктивные меры:

обработать резервуар средствами находящимися под рукой;

 • устранить накипь особыми продуктами;
 • очистить картридж, встроенный для чистки воды в утюг;
 • подключить функцию самоочистки.

Какой вариант избрать, почему и как верно проводить чистку? Почти все находится в зависимости от модели устройства.

Самоочистка

 • Подготовить таз для сбора отработанной жидкости. Набрать в емкость для воды максимальный уровень. Включить утюг на максимальную температуру. После нагревания он отключится. Нужно дождаться повторного включения и отключения прибора, после чего вынуть штепсель из розетки.
 • Нажать кнопку самоочистки и держать утюг над заранее подготовленным тазом. Из него будет выходить пар и кусочки накипи вместе с горячей водой. Провести очистку можно несколько раз до получения требуемого результата.
 • Приборы, имеющие эту функцию, обычно оборудованы специальным противоизвестковым стержнем, который так же очищается при проведении такой процедуры.

Как почистить утюг филипс от накипи внутри при отсутствии функции самоочистки?

Способности паровых утюгов линейного ряда Филипс

Как утюги Филипс gc 3320, так и некие другие приборы модельного ряда очащать можно и при помощи функции Calc Clean. В отличие от функции Quick Calc Release, рекомендованной производителем каждые 2-3 недели, Calc Clean довольно проводить раз за месяц, или сходу после конфигураций на индикаторе (паровой утюг Philips gc 4411 обустроен таковой функцией).

После подключения функции выбирают режим «без пара» и наивысшую температуру. В резервуар заливают воду (до наибольшей отметки), включают утюг и ожидают пока отключится индикатор. Все это время устройство держат на емкостью либо раковиной для сбора накипи и грязищи. Финальный шаг — утюг встряхивают, содействуя итак отводу жаркой воды либо пара с накипью. После окончания процедуры очищают подошву утюга.

Точно так же и утюг Philips azur как очистить от накипи можно без дополнительных средств, только за счет функции самоочистки.

Лимонная кислота

 • Развести приготовленные кристаллы в воде в соотношении 1 гр. на 100 мл. воды. Обычно емкость сосуда для отпаривателя составляет 200 мл. – 2 гр. на 200 мл.
 • Полученный раствор залить в утюг и включить его на максимальный нагрев. После отключения, дождаться, когда он повторно включится и выключится, вынуть вилку из розетки и нажать кнопку отпаривателя, держа утюг над тазом. Из отверстий будет выходить пар, горячая вода с кусочками накипи. Процедуру необходимо повторить и выполнять до полной очистки. Может понадобиться 3-4 повторных операций. Завершив работу протереть подошву мягкой тряпочкой или салфеткой.

Уксус

 • Подготовить емкость с невысокими бортами, в которую войдет утюг. Это может быть противень для выпечки, глубокая сковорода.
 • Приготовить раствор уксуса из расчета два стакана на литр воды. Концентрация раствора – 4,5%. При использовании 70% уксусной эссенции пропорция будет иной. На 1 литр воды взять 60-65 мл уксусной эссенции.
 • Установить прибор на противень, залить подготовленным раствором. Задняя часть должна быть выше, чем передняя, уровень жидкости чуть выше подошвы. Для этого можно использовать деревянные брусочки, палочки.
 • Поставить противень на огонь и довести до кипения. Реакция начинается сразу. Выдержать паузу 25-30 минут и нагревание повторить. Таким образом будут очищены подошва и отверстия для пара.
 • После окончания промыть чистой водой и протереть насухо.

Специальные средства для удаления солевых отложений

Промышленность выпускает разнообразные средства по уходу за утюгами. Инструкция по применению у всех одинакова или отличается одна от другой незначительно:

 • налить в емкость состав для удаления накипи
 • включить в сеть на максимальную температуру
 • после отключения нажать кнопку самоочистки или, при ее отсутствии, кнопку выпуска пара над заранее приготовленной емкостью (таз, большая кастрюля)
 • повторить 3-4 раза добавляя жидкость в емкость
 • промыть прибор чистой водой до полного удаления остатков раствора

Общие рекомендации для всех видов очистки утюгов Филипс:

 • при приготовлении раствора для удаления накипи нужно строго соблюдать пропорции, чтобы не принести вред резиновым и силиконовым прокладкам
 • использовать очищенную или кипяченую воду. В случае заливки готового раствора для снятия накипи, проверить, не надо ли его разводить и в какой пропорции
 • в целях безопасности проводить процедуры только при отключенном от сети утюге
 • после окончания работ промыть емкость 2-3 раза чистой водой

Для предотвращения образования солевых отложений внутри емкости для воды, а также в выпускных каналах для пара необходимо выполнять следующие рекомендации:

 • заливать в сосуд только кипяченую или смесь водопроводной и дистиллированной воды в соотношении 1:3
 • в перерывах ставить прибор в вертикальное положение
 • после окончания глажки сливать оставшуюся жидкость
 • приобрести специальный водоочистной фильтр для глажки, который можно приобрести отдельно

В современных приборах для глажки есть встроенный фильтр, время работы которого рассчитано на все время эксплуатации прибора.

Пользоваться только дистиллированной водой производители не рекомендуют, хуже образуется пар. Возникает эффект перегретого пара, который отрицательно сказывается на процессе разглаживания.

При активном пользовании парового утюга появилась накипь? Из отверстий прибора выходят хлопья, оставляя на ткани неприглядные пятна? Вы не знаете, что с этим делать? Благодаря регулярной очистке можно поддерживать работу электрического прибора на высоком уровне. Эта статья раскроет секреты, как почистить утюг филипс от накипи внутри в домашних условиях и как проводить профилактику для активной эксплуатации без проблем.

Советы

уход за утюгом

 • после окончания глажки всегда выливайте всю оставшуюся воду из резервуара и несколько раз нажимайте кнопку подачи пара;
 • если у вас жесткая вода, используйте для утюга кипяченую или отфильтрованную жидкость. Дистиллированную также не рекомендуется использовать в чистом виде (разбавляйте ее с водопроводной в равных пропорциях);
 • ни в коем случае не применяйте для очистки прибора жесткие щетки или губки, абразивные средства.

уход и советы

Грамотный уход за бытовым устройством и регулярная чистка от накипи помогут продлить срок эксплуатации парового утюга.

Если загрязнения все же появились, перед тем, как испробовать какое-либо средство для его удаления, внимательно изучите инструкцию, подходит ли оно к вашей модели утюга.

Как узнать, что прибор надо чистить

При использовании для работы очищенной воды внутри бытового прибора все равно образуется накипь. Впоследствии паровые отверстия на подошве засоряются, что приводит к потере функциональности. Инструкция от производителей для парового утюга предупреждает о том, что использовать необходимо дистиллированную воду. Она не имеет минеральных солей, поэтому на стенках внутренней емкости будет собираться меньше известкового слоя.

Признаки того, что очистка уже необходима:

 • подошва задевает вещи;
 • давление, выталкивающее пар, стало меньше или нет совсем;
 • на одежде остаются желтые пятна;
 • утюг стал тяжелее (это критический случай).

Если есть хотя бы одна из выше перечисленных проблем, то пора принимать меры. Варианты действий по очищению:

 • резервуар помыть при помощи народных средств;
 • накипь устранить подходящими веществами;
 • прочистить внутреннюю емкость для очистки воды;
 • включить функцию «самоочистка».

Выбор решения проблемы зависит от модели электрического бытового прибора.

Что же все-таки это такое?

Self Clean – это автоматическая функция в современных паровых утюгах, которая устраняет с дозирующего устройства накипь и налет ржавчины. Огромное скопление наночастиц гари могут отразиться на работе устройства. Главное преимущество этой функции – чистота системы генерирования пара утюга и соответственно, продление его срока службы. В неприятном случае это может привести технику к потере эффективности, а в конечном итоге – к поломке. Огромным преимуществом системы самоочистки является простота в использовании.

Защита от накипи

Профилактическая чистка утюга рhilips очень важна. Главное определить, какой фильтр или кассета находится в приборе. Они бывают двух видов: постоянные и сменные.

Первый вариант рассчитан на весь период эксплуатации, но очищать от накипи его время от времени надо. Инструкция, как это выполнять:

 • стержень вытянуть;
 • поместить в кислый лимонный раствор;
 • держать 2 часа;
 • промыть под чистой проточной водой;
 • вернуть на место.

Сменные кассеты по истечении установленного срока надо просто поменять.

Как пользоваться функцией self clean

Чтобы правильно пользоваться self clean, нужно соблюдать последовательность шагов. В комплекте с прибором всегда присутствует инструкция по его эксплуатации, но кому она нужна, кроме производителей. И так как мы все давно избавились от лишней макулатуры, здесь будет описано, что вам нужно сделать, чтобы ваш утюг самоочистился правильно.

 1. Покупаем дистиллированную или деминерализованную воду, это необходимо.
 2. Наполняем резервуар для воды до краев.
 3. Выставляем температуру на максимум и ждём, чтобы погасла лампочка индикатора нагрева
 4. Отключаем прибор и несём его к раковине/ванной.
 5. Держим горизонтально и нажимаем кнопку Self Clean. Не отпускаем её, пока вся вода не вытечет.

Зрелище выпадающих кусочков грязи из утюга, которым вы гладили свежевыстиранное бельё, не самое эстетичное. К тому же, оно сопровождается звуками «чихания» и выходом потоков пара. Не пугайтесь. Всякий процесс уборки имеет мало общего с красотой.

Периодически трясите утюг над раковиной, чтобы выходили все остатки. Если вытекающая жидкость была слишком грязной, повторите очистку ещё раз.

После того, как вы удовлетворились результатом, прополощите прибор внутри под проточной водой и высушите его. Затем проведите пробную глажку на куске ткани, который не жалко: возможно, из резервуара ещё будут выходить остатки загрязнений, оставляя на материале пятна.

Для полного очищения вашего аппарата от накипи нужно время от времени доставать и чистить сам фильтр самоочищения. Он легко вытаскивается из утюга. Чтобы вернуть фильтру первозданную чистоту, замочите его на полчаса в растворе уксуса или лимонной кислоты, а затем промойте водой.

Самоочистка

Чтобы почистить утюг марки philips от накипи внутри в домашних условиях, необходимо выполнить следующее:

 • во встроенный внутри резервуар залить отстоянную воду, включить функцию «без пара»;
 • после полного нагрева, вилку вытянуть из розетки;
 • утюг поднести к мойке;
 • включить кнопку (регулятор) Calc-Clean и удерживать ее;
 • потрясти прибор, чтобы помочь пару вытолкнуть накипь из отверстий;
 • включить утюг, нагреть, погладить мягкое полотенце для очистки подошвы.

Какими средствами можно воспользоваться?

как очистить дома

Удалить накипь с электроприбора в домашних условиях можно не только специальными составами, но и с помощью растворов, сделанных из подручных материалов – столового уксуса или лимонной кислоты.
Готовые средства, продающиеся в магазинах бытовой химии или фирменных магазинах техники, способны очистить устройство от загрязнений любого происхождения и сложности, но такие препараты нередко имеют высокую стоимость.

Народные методы позволят сэкономить денежные средства, но их использование сопряжено с риском порчи прибора.

ВАЖНО!

Помповые парогенераторы со съемными утюгами нежелательно чистить в домашних условиях. Если функция самоочистки не справляется с накипью – обратитесь в ближайший сервисный центр.

Народные методы

Для долгосрочной и надежной работы используется несколько вариантов устранения накипи. Невыполнение этих действий может привести к ухудшению теплоотдачи или выходу из строя прибора.

Уксус

Чтобы процедура очистки прошла успешно необходимо:

 • взять воду, уксус (пропорция 1:1);
 • залить во внутреннюю емкость на 1/3;
 • электрический прибор нагреть до высокой температуры;
 • выдержать 10 минут;
 • утюг филипс будет самостоятельно включаться, выключаться, не препятствовать процессу;
 • горизонтально держать его над миской, зажимая кнопку «пар»;
 • процедуру выполнять пока не закончится жидкость в резервуаре;
 • наполнить его очищенной водой, включить, сильно нагреть, выпуская пар, с ним выйдут остатки накипи;
 • оставшуюся воду слить, основу протереть чистой салфеткой.

Чтобы не вдыхать вредные для здоровья пары уксуса, работать нужно при открытом окне.

Газированная вода

Воду (200 мл) вылить во внутреннюю емкость, сильно нагреть утюг. Выбрать функцию «пар», нажать кнопку. Наружу выйдет вся отслоившаяся накипь. Повторить процесс несколько раз, пока не пойдет чистая вода.

Трёхосновная карбоновая кислота

Используя лимонную кислоту, можно качественно очистить утюг рhilips от накипи внутри в домашних условиях.

 • 20 – 25 г лимонной кислоты растворить в стакане воды комнатной температуры;
 • залить средство в хорошо нагретый утюг;
 • выдержать 10 минут;
 • держать над мойкой, выпускать пар нажатием кнопки, пока из отверстий подошвы не выйдет ржавчина;
 • слить остатки из утюга и наполнить очищенной водой;
 • выпускание пара продолжить;
 • протереть основу прибора чистой тряпкой.

Утюг Филипс Азур. Преимущества и недостатки (отзывы)*

Преимущества

 • цена/функциональность;
 • мощный во всех пониманиях;
 • дизайн и эргономика на высоте;
 • качественно гладит;
 • скользит по ткани «как по маслу»;
 • сильный паровой удар, 170 г/мин, 6 уровней мощности;
 • сбалансированный вес конструкции;
 • покрытие подошвы с керамическим напылением;
 • шаровое крепление шнура, длина 250 см;
 • качественная прорезиненная вилка для сети;
 • быстро нагревается;
 • функция «автовыключение»;
 • система очистка от накипи;
 • удобно заливать воду в резервуар;
 • острый носик.
 • кнопка ионизации может нажиматься случайно во время глажки;
 • вертикальное отпаривание оставляет желать лучшего;
 • не выявлено существенных недостатков.

Очистка подошвы

Если уже избавились от внутренней накипи, следует обновить внешнюю часть утюга. Это можно выполнить эффективными простыми методами.

Хозяйственное мыло

Недорогой домашний метод позволит привести в порядок бытовой прибор. Нужно нагреть его до высокой температуры и нанести приготовленный заранее мыльный раствор из 72% мыла на подошву. Вытереть остатки губкой либо тканью. Если средство попало в отверстия, вытянуть его ватными палочками, а потом продуть их паром.

На салфетку насыпать кухонную соль, тщательно протереть основу утюга, пятна уйдут. Функция «пар» должна быть в этот момент отключена. Для тефлонового покрытия такой метод не подходит.

Парафин

Свечу обернуть хлопчатобумажной салфеткой, протереть нагретый утюг круговыми движениями. Чтобы парафином не испачкать стол, необходимо подложить под бытовой прибор бумагу. Дополнительная чистка может понадобиться отверстиям, находящимся на подошве.

Пероксид водорода

Погрузить губку в раствор, нанести на холодную основу. Дать время пропитаться, вытереть, нагар исчезнет.

Уксус с нашатырным спиртом

Используется, если низ утюга сильно поврежден. Смешать жидкости в пропорции 1:1 и смочить основу прибора. Если нет положительного результата, оставить смоченную салфетку на 2 часа, получится смягчить накипь и удалить ее.

Чтобы почистить электроутюг этим простым способом, надо растворить 1 ст. л. соды в воде, смочить ветошь и вытереть низ прибора. Он должен быть холодным либо немного теплым.

Ацетон

Он поможет даже в том случае, если на поверхности после глажки пристала искусственная ткань или полиэтилен. Смочить тампон в средстве для снятия лака и протереть прилипшие кусочки. Важное условие, не задеть корпус из пластика, так как утюг филипс можно его повредить.

Гидроперит

Отличный очиститель в виде таблетки. Утюг нагреть, хорошо натереть поверхность. Дать время остыть, основу протереть мягкой салфеткой.

Зубная паста

Приготовить кашицу из воды и пасты. Протереть нижнюю часть электрического прибора. Затем все смыть, вытереть насухо мягкой салфеткой.

Есть специальный карандаш, используемый от накипи, подходящий для разных моделей утюгов. Им смазывается вся поверхность. Когда он начнет расплавляться, тогда надо снимать вместе с накипью.

Очищение можно проводить экстремальным методом, серой от коробка со спичками. Поверхность сначала нагреть и боковой частью с серой потереть основу прибора, вытереть чистой тряпкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *